در زمینه برند

ارزش ویژه ی برند مثبت و مبتنی بر مشتری، به نوبه ی خود، میتواند به درآمد بیشتر، هزینه های پایینتر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی، ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه تجاری داشته باشد یکی از با ارزشترین داراییهای هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت میباشد. هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرفکنندگان بیشتر باشد، شرکت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرفکنندگان کسب کند ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از داراییهایی است که هم ارزش شرکت را حفظ میکند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. نام تجاری قولی است که تولیدکننده به مصرف کننده می دهد و شرکت را ملزم میکند تا در مورد تولیدات و سرویسی که ارائه میدهد صادق باشد.(وظیفه دوست و همکاران، ۱۳۹۵)

۱- آگاهی از برند

آگاهی از برند یکی از عناصر کلیدی و اصولی ارزش ویژة برند است که اغلب نادیده گرفته میشود  بنابر دیدگاه آکر آگاهی از برند به معنای توانایی بالقوة مشتری برای تشخیص دادن و یادآوردن برندی است که به طبقة محصولی خاصی تعلق دارد. به عبارت دیگر، آگاهی از برند مستلزم مرتبط ساختن برند به طبقة محصول خاص است. این مفهوم به شدت با گره یا ایر برند در حافظه مرتبط است؛ بنابراین آگاهی از برند ممکن است به واسطة مشاهدةمکرر، افزایش آشنایی و تداعیهای قدرتمندی ناشی از تجربیات خرید ایجاد شود.

همچنبن داریم:

۲-تناسب ادراک شده(Perceived Fit )

تابر برای اولین بار ایدة تناسب را مطرح کرد. به میزان شباهت میان نامهای تجاری مادر و گسترش یافت،  تناسب ادراک شده اطلاق میشود. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با افزایش تناسب میان نام تجاری اصلی و محصول گسترش یافت، احتمال پذیرش آن از سوی مصرف کنندگان افزایش یافته و شانس موفقیت شرکت بسیار خواهد شد. (مشبکی، فردوسی، ادیب پور، ۱۳۷۹)

تداعی برند و ورزش

تداعیهای مرتبط با برند به خاطر کارکردهای متفاوت آن، دارای اهمیت بسیار زیادی میباشند، از جمله این کارکردها، فرایندها تأثیر بر تصمیمگیری مشتریان، متمایز ساختن برند وایجاد عواطف مثبت در مشتریان نسبت به برند میباشد از اینرو در حوزه ورزش که عرصهای رقابتی برای تیمهای ورزشی تلقی میشود، ایجاد هویتهایی متمایز، از تیمها و باشگاهها که بتواند منجر به جذب و تقویت پایگاه هواداری تیمهای ورزشی گردد، میتواند به توسعه و تقویت تیمها به عنوان یک برند سازمانی کمک کند. تحقیقات گذشته حاکی از این واقعیت میباشند که تداعیهایی که مصرفکنندگان با برندها ایجاد میکنند، بر مبنای تصاویر، ادراکات و باورهایی شکل میگیرد که منشأ آنها تجارب گذشته و اطلاعات ترکیبی میباشد که توسط مصرفکننده ایجاد میشوند بنابراین به منظور درک مناسبتر و کاملتر از تداعیهای برند، بررسی توسعه فرایند تداعیات و ذهنیتهای هواداران به عنوان مشتریان اصلی تیمها و باشگاههای ورزشی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.(جابری و همکاران، ۱۳۹۴)

 

trade mark

Trade Mark بخشی از نام و نشان کالاست که از آن محافظت قانونی می شود.

منبع:

جابری اکبر ، اسدی دستجردی، حسن. مظلومی سوینی، فرزانه. خزائی پول، جواد. (۱۳۹۴) تاثیر ابعاد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش.  سال پنجم شماره اول. پیاپی ۸

حسین وظیفه دوست، بهروز قلیپور میرزا، حامد عباسی(۱۳۹۵) بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود (مورد مطالعه: فرآوردههای غذایی کاله) مدیریت بازاریابی شماره ۳۰ بهار ۱۳۹۵

محمدرضا ادیبپور ، شهرام فردوسی ، اصغر مشبکی(۱۳۷۹) عوامل مؤثر بر نگرش به توسعة همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین عسل  فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال هشتم، شماره اول، شماره پیاپی ۸۲بهار ۷۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *