انصاف قیمتی

انصاف قيمتي يكي از عوامل رواني تأثيرگذار بر واكنشهاي مشتري به قيمت، شناخته شده است )پادولا و بوساكا، .(۲۰۰۵مطالعاتي درمورد انصاف در مبادله براساس توزيع هزينهها و سـود بـين طرفهاي يك مبادله انجام گرفته است. در تعريفي كلي، ميتوان گفت ارزيـابي انصـاف قيمتـي نتيجة تخمين شخص براساس سازوكار مقايسة بين قيمت فروشنده و قيمت معيار يا مرجع است؛ بهعبارت ديگر، انصاف قيمتي به قضاوت مشتري دربارة درست، دقيق و مشروع بودن يك قيمـت اشاره دارد(كمپل، .(۲۰۰۷هنگام قيمتگذاري محصولات، مصرف كنندگان بـه دو شـكل تغييـر رفتار خريد و بيان احساسات واكنش نشان ميدهند. پژوهشهاي انجام گرفتـه در زمينـة واكـنش مشتريان به قيمت، اهميت انصاف قيمتي را برجسته مي كنـد.(رنجبريـان و همكـاران۱۳۹۱)(ر زمينه يابي رضايت مشتري به اين نتيجه دست يافتند كه كيفيـت و ارزش درك شـده بـر رضـايت مشتري و قصد خريد مجدد اثر مي گذارد.(نظری و دیگران، ۱۳۹۴)

نظری محسن ؛ اشکانی مهدی ؛ هزاوه حصار مسکن بابک (۱۳۹۴) تأثير انصاف قيمتي ادراكشده بر وفادار ،ي تما لي به پرداخت و رفتارهاي شكا يتي و تلاف جويانة مشتريان مورد مطالعه: صنعت خدمات اينترنت پرسرعت(مجله مدیریت باررگانی دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة ۷ة، شمار ۴ زمستان ۱۳۹۴ صص۹۶۷ -۹۸۴ٌ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *