بازاریابی رابطه ای

بازاریابی رابطه ای : بازاریابی با هدف آگاهانه برای توسعه و اداره روابط بلند مدت و قابل اعتماد با مشتری ها  عرضه کنندگان  و توزیع  کنندگان  و سایر عوامل موجود در محیط بازاریابی می باشد.

یک ایده اساسی و پایه ای بازاریابی رابطه ای این است که هدف مدیران بازاریابی، توسعه ارتباطات بلند مدت با استفاده از یک ساختار مزایای چند گانه برای طرفین ارتباط می باشد. این مزایا از طریق همکاری طرفین به دست می آید مورگان و هان(Morgan and Hunt) بیان می کنند که همکاری مستلزم مشارکت فعالانه طرفین برای رسیدن به مزایای دو جانبه و متقابل است و همکاری احتمال موفقیت در روابط را بالا می برد. (رضایی، الهی راد، ۱۳۸۶)

مفهوم بازاریابي رابطه مند براي نخستين بار از سوي بري در سال ۱۹۸۳ميلادي در زمينه ي سازمانهاي خدماتي ارائه شد و به عنوان استراتژي جذب، حفظ و ارتقاي روابط با مشتریان تعریف شده است. گرونروز نيز در تعریفي جامع از بازاریابي رابطه مند آن را به عنوان فرآیند شناسایي، ایجاد، نگهداري، تقویت و در صورت لزوم خاتمه دادن به رابطه با مشتریان و دیگر ذینفعان رابطه در یك سود دوجانبه تعریف كرده است، به طوري كه اهداف همه ي گروهها در این رابطه تأمين شود کاتلر و دیگران نيز بازاریابي رابطه مند را به مفهوم ایجاد، حفظ و ارتقاي روابط مستحكم با مشتریان و دیگر ذینفعان تعریف كرده است. آنان معتقدند بازاریابي به طور فزایندهاي در حال دور شدن از معاملات فردي و حركت به سمت ساخت رابطه با مشتریان و شبكه هاي بازاریابي است بازاریابي رابطه مند رویكردي بلندمدت دارد كه، هدف اصلي آن ارائه ي ارزش در بلندمدت به مشتري است و معيار موفقيت نيز رضایت بلندمدت مشتري مي باشد.  گرچه ممكن است برداشتهاي متفاوت و گوناگوني توسط محققان مختلف از مفهوم بازاریابي رابطه مند شده باشد اما نمي توان مزایا و تأثير آن بر بهبود عملكرد سازمانها را از نظر پنهان داشت. به طور مثال نتایج بررسي ها نشان مي دهد كه بنيانهاي بازاریابي رابطه مند شامل اعتماد، روابط اجتماعي، ارتباطات، ارزشهاي مشترك، همدلي و تلاش دوجانبه تأثير مثبت و معناداري بر رشد فروش، سهم بازار این شركتها داشته است .(کریمی و دیگران، ۱۳۹۵)

relationship marketing

کارکنان شرکت و مشتریان شرکت و سهامداران شرکت جز عناصر اساسی بازاریابی رابطه ای می باشند.

منبع:

کریمی، آصف. ولایتی شکوهی، رضوان. شعبانی نژاد اسماعیل.(۱۳۹۵) تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک صادرات استان مازندران) . مجله مدیریت بازاریابی . شماره ۳۰

رضایی، حامد. الهی راد، جبار.(۱۳۸۶) بازاریابی رابطه ای: سبک نوین بازاریابی. بررسی های بازرگانی، شماره ۲۵ مهر و آبان ۸۶

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *