برگمان و مسئولیت

برگمان هم مانند کی یر کگور شک را روزنه ای به سوی ایمان می داند و باور دارد که ایمان با شک همراه است وی همچون مارسل و یاسپرس بر ضرورت ارتباط با دیگری تاکید دارد  به گونه ای که ارتباط با دیگری را لازمه ارتباط با خدا می داند در خصوص مرگ و ترس آگاهی این دیدگاه هایدگر، مبتنی بر این که هستی انسان، رو به مرگ است و ترس آگاهی انسان را نسبت به مرگ آگاه می کند و سبب می شود تا انتخاب های شایسته ای داشته باشد، قابل توجه است. درباره مسئولیت، برگمان هم مانند سارتر باور دارد که هر فرد در برابر انتخاب هایش مسئول است و انتخاب های او بر زندگی دیگران بی تاثیر نیست. (صافیان و طالبی، ۱۳۹۴)

صافیان، محمد جواد. طالبی، مریم. (۱۳۹۴). واکاوی مضامین اگزیستانسیالیستی در سینمای اینگمار برگمان. دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر. سال پنجم. شماره نهم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *