ترافیک

ترافیک برای مردم شهرهای بزرگ، پدیده ای روزمره است. ساعت ها را در ترافیک سر می کنیم و به گذر زمان نیز می اندیشیم…مسائل آن روز، روز های قبل، روز های بعد را هم مرور می کنیم. ترافیک برای ما به نوعی دفتر چه خاطرات است….ما گاهی خاطرات خود را در آن می نویسیم. ما می اندیشیم به افکاری که بعضا مرتب تکرار می شوند. ترافیک البته که جنبه جامعه شناختی هم دارد و این چنین است که مباحث مهمی چون رویکرد جامعه شناسانه به مهندسی ترافیک و یا بررسی پیام های ترافیکی نیز باید مد نظر قرار بگیرند و مورد پژوهش هم قرار گرفته اند به عنوان مثال:

برخي جامعه شناسان بر اين باورند كه امور انساني بيشتر با كنشهاي غيرمنطقي و نامعقول هدايت مي شوند، و نه با كنشهاي منطقي و عقلاني، يعني آنچه كه مهندسان « منطقي جلوه دادن » مي انديشند و عمل می كنند. با اين وصف انساانها غالباً سخت گرايش به رفتارشان دارند. بنابراين براي رسيدن به دركي از رفتارهاي ترافيكي مردم، لزوماً هميشه طراح و مهندس زبردستي بودن كافي نيست، بلكه برخي مواقع برعكس عامي بودن كارآمدتر است. ساده ترين استدلال اين گزارش آن است كه طر حهاي ترافيكي ارائه شده از سوي مهندسان، قرار است براي افراد عامي، معمولي و غيرآموز شديده به اجرا گذارده شود و نه براي مهندسان و افراد آموز شديده. از این رو براي فهم ميزان سادگي و پيچيدگي طرحهاي ترافيكي بايستي يك مهندس خود را به جاي افراد عادي جامعه(كه قرار است طرح براي آنها به اجرا گذاشته شود(قرار داده ، زواياي آشكار و پنهان طرح را از چشمان آنها ببيند.(عبدالرحمانی، حبیب زاده، نادرپور، ۱۳۸۹)

عبدالرحماني  رضا.  حبيب زاده اصحاب. نادرپور محمدرضا(۱۳۸۹) رويكردي جامعه شناسانه به مهندسي ترافيك، بررسي تأثيرات فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر ترافيك و مهندسي ترافيک . فصانامه مطالعات مدیریت ترافیک.سال پنجم شماره ۱۸ پاییز ۱۳۸۹٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *