تصویر قیمتی

  • قیمت گذاري یک موضوع بسیار مهم براي خرده فروشان است چراکه خریداران بر مبناي باورهاي ذهنی و اعتقادات خود در ارتباط با فعالیتهاي قیمتی خرده فروشان که با عنوان «تصویر قیمتی» مطرح می شود، به فروشگاه ها مراجعه و به خرید اقدام می کنند بنابراین تصویر قیمتی یکی از عوامل مهم و اساسی در حمایت از فروشگاه است و خرده فروشان به دنبال راههایی به منظور تاثیر بر این متغیر اساسی در قالب تصمیمات و ارتباطات قیمتی هستند
  • نظري، محسن، دستار،حسین.(۱۳۷۹) عوامل تعيين کنندة تصوير قيمتي فروشگاهي: رهيافت فراترکيب. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال هشتم، شماره اول، شماره پیاپی ۸۲بهار ۷۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *