توسعه نیافتگی و روابط عمومی

زمان و مکانی که در آن آگاهی به شان دیگری نباشد. بی روح است. توسعه نیافتگی بعضا دیده می شود که خود را در روابط عمومی ضعیف هم نشان می دهد. غلبه بر فضا و زمان تنها با اراده است که رخ می دهد. اینترنت زمان و مکان را فشرده می کند. این گونه است که توسعه نیافتگی به راحتی سر از گوشی ها و تصاویر مختلف در می آورد. توسعه نیافتگی خود را در قالب تصاویر نشان می دهد، افراد واکنش نشان می دهند. گروه می شوند تا اگر می توانند کمکی کنند. اما افراد برای توسعه روابط عمومی شاید نتوانند به این راحتی ها گروه شوند. می توانیم حوادث مبارک و فرخنده ای را در زندگی داشته باشیم اگر فکری به خاطر توسعه روابط عمومی خود بکنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *