حافظ در سازمان

مقدمه:

يادگيري تك حلقه اي زماني اتفاق مـيافتـد كـه در بستر هدفها و سياست هاي جـاري سـازمان خطاهـا كشف و اصلاح شوند. در اين حالت هيچ تغيير بنيـادي در تفكـر موجـود در سـازمان صـورت نمي گيـرد.

يادگيري دو حلقه اي زماني اتفاق ميافتد كه سازمان خطاها را كشف و اصلاح كند و هنجارها، رويهها، سياستها و هدفهاي موجود را زير سؤال برده و به تعديل و اصلاح آن ميپردازد. اين امر ميتواند منجر به تدوين قوانيني جديد شود كه به تبع آن اعضاي سازمان ملزم ميگردند رفتار خويش را تغيير داده و امور را به نحوي متفاوت به انجام برسانند،

يادگيري سه حلقه اي زماني اتفاق ميافتد كه سازمانها ياد بگيرند، چگونه يادگيري تك حلقه اي و دو حلقه اي را اجرا كنند. و شامل بدست آوردن بينش كافي در فرآيند يادگيري است. اصل در اين نوع يادگيري بهبود تواناييهاي يادگيري است. (نجف بیگی و درودی، ۱۳۸۸)

نجف بيگي، رضا. درودي، هما (۱۳۸۸) ارائه الگوي سازمان يادگيرنده در سازمان صدا و سيماي جمهوري إسلامي ايران مجله مديريت فرهنگي سال سوم. شماره ششم

حافظ در سازمان

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

شهر خود و خود شناسی در اولولیت حافظ است.  خود شناسی کلید جهان شناسی هم هست. ببینید با خود شناسی به الگوها و شاکله هایی در ذهنمان می رسیم که بر اساس آن، می توانیم آن داده هایی را که می خواهیم از جهان جذب کنیم. سطح بالاتر از این هم وجود دارد این که بفهمیم چطور باید نسبت به داده هایی که باید برایمان مهم باشند، حساس باشیم. ببینید به محض تلاش برای خودشناسی، حساسیت به گذر عمر هم خود را نشان می دهد.

 به نظر می رسد که این مساله، مثل یادگیری دوحلقه ای و تک حلقه ای در سازمان می باشد. یادگیری سه حلقه ای را هم به آن اضافه کنیم. تصور می کنم که برای این که به یادگیری سه حلقه ای دست یابیم باید بینش خود شناسی را محور فعالیت های خود قرار دهیم. تعهد به شناخت مستمر از خود می تواند حس تعهد به سازمان را هم ایجاد کند.  برای تفویض اختیار دو مساله تعهد و شناخت فرد از خودش اهمیت دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *