دانلود پاورپوینت(مدیریت)

پاورپوینت های مدیریت(به ترتیب الفبایی ابتدای نام نویسنده):

روش تحقیق ترکیبی  (حجم: ۳۰ مگا بایت)

روش تحقیق ترکببی (پی دی اف)

 

روش تحقیق عملی

 پی دی اف- روش تحقیق عملی

 

پاورپوینت – باب دو ویت(جلد اول) 

 

احمد پور داریانی- نقش کارآفرینی در توسعه یافتگی

پی دی اف- احمد پور داریانی- نقش کارآفرینی در توسعه یافتگی 

 

احمدپور-کسب و کارهای کوچک

پی دی اف-احمدپور- کسب و کارهای کوچک 

 

احمدپور و کردنائیج-اموزشگاه های کارآفرینی 

پی دی اف- احمدپور و کردنائیج- آموزشگاه های کارآفرینی 

 

افجه-الگوی اثر گذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد 

پی دی اف- افجه – الگوی اثر گذاری سرمایه اجتماعی 

 

افجه- ادراک فرایند قانون گذاری (ویرایش اول)

پی دی اف- افجه ادراک فرایند قانون گذاری (ویرایش اول)

 

مظلومی و افجه- متغیرهای کلیدی برندسازی 

 

هماهنگی استراتژیک- افجه 

پی دی اف- افجه – هماهنگی استراتژیک 

 

افجه- مدیریت استعداد (ویرایش اول)

 

الوانی-سرمایه اجتماعی 

الوانی-پی دی اف-سرمایه اجتماعی 

 

الوانی- مدیریت دانش و رفتار سرمایه گذاران 

پی دی اف- الوانی- مدیریت دانش و رفتار سرمایه گذاران

 

خط مشی دانش آفرین- الوانی 

پی دی اف- خط مشی دانش آفرین- الوانی 

 

الوانی- مشارکت عامه 

پی دی اف- الوانی- مشارکت عامه 

 

الوانی و اعرابی- جوهر پدیدارشناختی 

پی دی اف-الوانی و اعرابی- جوهر پدیدار شناختی 

 

خنیفر- مدیریت کیفیت فراگیر 

پی دی اف- خنیفر- مدیریت کیفیت فراگیر 

 

خنیفر-استرس شغلی و محیط های حرفه ای 

پی دی اف- خنیفر- استرس شغلی و محیط های حرفه ای 

 

دانایی فرد- روش شبکه خزانه

پی دی اف- دانایی فرد- شبکه خزانه 

 

دانایی فرد- نظریه پردازی در مطالعات مدیریت 

پی دی اف- دانایی فرد- نظریه پردازی در مطالعات مدیریت 

 

دانایی فرد- تئوری عامه – ویرایش اول 

پی دی اف- دانایی فرد- تئوری عامه 

 

دانایی فرد- فن آوری اطلاعات و نظریه پردازی در مدیریت دولتی 

 

رحمان سرشت- پیشگامان مطالعات مدیریت 

پی دی اف- رحمان سرشت- پیشگامان مطالعات مدیریت 

 

رحمان سرشت-چند روش برای گزنیش استراتژی (ویرایش اول)

 پی دی اف- رحمان سرشت- چند روش برای گزینش استراتژی(ویرایش اول)

 

رحمان سرشت فراترکیب تیم های کارآفرین (ویرایش اول)

پی دی اف- رحمان سرشت- فراترکیب تیم های کارآفرین 

 

رضاییان- خرده سیستم ها 

پی دی اف رضایییان-خرده سیستم ها 

 

رضاییان-نقش فن آوری اطلاعات 

پی دی اف- رضاییان- نفش فن اوری اطلاعات 

 

سید جوادین- عجین شدن با کار 

 

علی اکبر فرهنگی- سازمان تدافعی 

پی دی اف- علی اکبر فرهنگی- سازمان تدافعی

 

نگرش فلسفی – اجتماعی به کار-علی اکبر فرهنگی 

علی اکبر فرهنگی-پی دی اف- نگرش فلسفی اجتماعی بر کار 

 

 قلی پور و خنیفر- مدیران خودشیفته

پی دی اف-قلی پور- خنیفر- مدیران خودشیفته 

 

قلی پور-نشاط و اخلاق

پی دی اف- قلی پور نشاط و اخلاق 

 

کردنائیج- گروه های فشار و خط مشی عمومی 

پی دی اف- کردنائیج- گروه های فشار و خط مشی عمومی 

 

مقیمی -مدیریت دولتی و سازمان های محلی 

پی دی اف- مقیمی -مدیریت دولتی و سازمان های محلی 

 

 مقیمی- سناریوپردازی دو سطحی صنعت -بنگاه

 

مقیمی- مدیریت جهادی

 پی دی اف-مقیمی- مدیریت جهادی

 

معنابخشی استراتژیک

پی دی اف- روش تحقیق عملی(اقدام پژوهی) 

 

مدیریت استراتژیک- حقیقی، موسوی، انوشه 

پی دی اف- مدیریت استراتژیک- حقیقی، موسوی، انوشه 

 

مبانی مدیریت استراتژیک-هانگر و ویلن 

پی دی اف- مبانی مدیریت استراتژیک-هانگر و ویلن