پاورپوینت های مدیریت

پاورپوینت های مدیریت(به ترتیب الفبایی ابتدای نام نویسنده):

روش تحقیق ترکیبی  (حجم: ۳۰ مگا بایت)

روش تحقیق ترکببی (پی دی اف)

 

روش تحقیق عملی

 پی دی اف- روش تحقیق عملی

 

پاورپوینت – باب دو ویت(جلد اول) 

 

احمد پور داریانی- نقش کارآفرینی در توسعه یافتگی

پی دی اف- احمد پور داریانی- نقش کارآفرینی در توسعه یافتگی 

 

احمدپور-کسب و کارهای کوچک

پی دی اف-احمدپور- کسب و کارهای کوچک 

 

احمدپور و کردنائیج-اموزشگاه های کارآفرینی 

پی دی اف- احمدپور و کردنائیج- آموزشگاه های کارآفرینی 

 

احمدپور- قصد خرید امتیاز 

پی دی اف- قصد خرید امتیاز- احمد پور 

 

اعرابی استراتژی منابع انسانی با QFD

پی دی اف- اعرابی- استراتژی منابع انسانی با QFD 

 

اعرابی- تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

پی دی اف- اعرابی-تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار

 

اعرابی- چارچوب اسکات و SRP

پی دی اف- اعرابی-چارچوب اسکات 

 

اعرابی- تکنیک ها و مدلهای ارزیابی استراتژیها

پی دی اف- اعرابی-تکنیک ها مدلهای ارزیابی استراتژی ها

 

افجه-الگوی اثر گذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد 

پی دی اف- افجه – الگوی اثر گذاری سرمایه اجتماعی 

 

افجه- ادراک فرایند قانون گذاری (ویرایش اول)

پی دی اف- افجه ادراک فرایند قانون گذاری (ویرایش اول)

 

مظلومی و افجه- متغیرهای کلیدی برندسازی 

 

هماهنگی استراتژیک- افجه 

پی دی اف- افجه – هماهنگی استراتژیک 

 

افجه- مدیریت استعداد (ویرایش اول)

 

الوانی-سرمایه اجتماعی 

الوانی-پی دی اف-سرمایه اجتماعی 

 

الوانی- مدیریت دانش و رفتار سرمایه گذاران 

پی دی اف- الوانی- مدیریت دانش و رفتار سرمایه گذاران

 

خط مشی دانش آفرین- الوانی 

پی دی اف- خط مشی دانش آفرین- الوانی 

 

الوانی- مشارکت عامه 

پی دی اف- الوانی- مشارکت عامه 

 

الوانی و اعرابی- جوهر پدیدارشناختی 

پی دی اف-الوانی و اعرابی- جوهر پدیدار شناختی 

 

بودجه و عدالت منطقه ای – پور عزت و قلی پور

پی دی اتف عدالت منطقه ای و بودجه- پورعزت و قلی پور 

 

خنیفر- مدیریت کیفیت فراگیر 

پی دی اف- خنیفر- مدیریت کیفیت فراگیر 

 

خنیفر-استرس شغلی و محیط های حرفه ای 

پی دی اف- خنیفر- استرس شغلی و محیط های حرفه ای 

 

دانایی فرد- روش شبکه خزانه

پی دی اف- دانایی فرد- شبکه خزانه 

 

دانایی فرد- نظریه پردازی در مطالعات مدیریت 

پی دی اف- دانایی فرد- نظریه پردازی در مطالعات مدیریت 

 

دانایی فرد- تئوری عامه – ویرایش اول 

پی دی اف- دانایی فرد- تئوری عامه 

 

دانایی فرد- فن آوری اطلاعات و نظریه پردازی در مدیریت دولتی 

 

رحمان سرشت- پیشگامان مطالعات مدیریت (پل لارنس و جی لورش)

پی دی اف- رحمان سرشت- پیشگامان مطالعات مدیریت 

 

رحمان سرشت-چند روش برای گزنیش استراتژی (ویرایش اول)

 پی دی اف- رحمان سرشت- چند روش برای گزینش استراتژی(ویرایش اول)

 

رحمان سرشت فراترکیب تیم های کارآفرین (ویرایش اول)

پی دی اف- رحمان سرشت- فراترکیب تیم های کارآفرین 

 

رحمان سرشت- اریک ترایست

پی دی اف-رحمان سرشت اریک ترایست 

 

رحمان سرشت- چندلر 

پی دی اف-رحمان سرشت- چندلر 

 

رحمان سرشت- تام برنز

پی دی اف- رحمان سرشت- تام برنز 

 

رحمان سرشت- چستر بارنارد

پی دی اف- رحمان سرشت- چستر بارنارد 

 

رحمان سرشت- درک پیو

 پی دی اف رحمان سرشت- درک پیو

 

رحمان سرشت- هربرت سایمون

پی دی اف -رحمان سرشت-هربرت سایمون 

 

رحمان سرشت- الوین گولدنر

پی دی اف- رحمان سرشت- آلوین گولدنر 

 

رحمان سرشت- فرانک و لیلیان گیلبرت

پی دی اف-رحمان سرشت- فرانک و لیلیان گیلبرت 

 

رحمان سرشت- جیمز جی مارچ

پی دی اف- رحمان سرشت- جیمز جی مارچ 

 

رحمان سرشت-ماری پارکر فالت

پی دی اف- رحمان سرشت- ماری پارکر فالت 

 

رحمان سرشت-ویلیامسن

پی دی اف-رحمان سرشت-ویلیامسن 

 

رحمان سرشت- هافستید

پی دی اف-رحمان سرشت- هافستید 

 

رحمان سرشت- فایول

پی دی اف -رحمان سرشت- فایول 

 

رحمان سرشت-رزابت ماس کانتر

فایل پی دی اف- رزابت ماس کانتر-رحمان سرشت 

 

رحمان سرشت- میشل کروزیر

فایل پی دی اف- رحمان سرشت- میشل کروزیر 

 

رحمان سرشت – ویکتور وروم (New)

 پی دی اف-رحمان سرشت- ویکتور وروم

 

رحمان سرشت- اختیار مدیران و کنترل استراتژیک

اختیار مدیران و کنترل -رحمان سرشت پی دی اف- 

 

رضاییان- رمز بقای سازمان (New)

 

رضاییان- خرده سیستم ها 

پی دی اف رضایییان-خرده سیستم ها 

 

رضاییان-نقش فن آوری اطلاعات 

پی دی اف- رضاییان- نفش فن اوری اطلاعات 

 

رضاییان- تجزیه و تحلیل مراوده ای (New)

پی دی اف- رضاییان- تجزیه و تحلیل مراوده ای 

 

 رضاییان – مسئله یابی و حل مساله در مدیریت (New)

پی دی اف- رضاییان – مسئله یابی و حل مساله در مدیریت 

 

رضاییان- محرکهای نوآوری در مدل کسب و کار

پی دی اف-رضاییان- محرک های نوآوری در مدل کسب و کار 

 

رضاییان- نوآوری در مدیریت (New)

 رضاییان- نواوری در مدیریت

 

-عوامل فردی و ابهان- رضاییان قلیچ لی و طبرسا

پی دی اف -رضاییان- قلیچ لی و طبرسا- عوامل فردی و تحمل ابهام 

 

زارعی متین-رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی

پی دی اف- رفتار شهروندی زارعی متین 

 

زارعی متین – خلق نوآوری اجتماعی

 پی دی اف-زارعی متین-خلق نوآوری اجتماعی

 

زارعی متین- تجاری سازی پژوهش ها

پی دی اف-زارعی متین- تحاری سازی پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی 

 

زارعی متین- دوازوده ویژگی سازمان یادگیرنده

پی دی اف-زارعی متین- دوازده ویژگی سازمان یادگیرنده 

 

زاهدی- توانمندی فن آورانه در صنعت هتلداری

 پی دی اف-زاهدی توانمندی فن اورانه در صنعت هتلداری

 

سید جوادین- عجین شدن با کار 

پی دی اف- سید جوادین – رویاپردازی کارکنان 

 

سید جوادین- چند صدایی سازمانی در آموزش عالی 

پی دی اف- سیدجوادین – چند صدایی سازمانی در آموزش عالی

 

سید جوادین- رویاپردازی کارکنان

 

سید جوادین- چشم انداز ۲۰ ساله 

پی دی اف- سید جوادین- چشم انداز ۲۰ ساله

 

سید جوادین- وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات

پی دی اف- سید جوادین- وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات 

 

علی اکبر فرهنگی- سازمان تدافعی 

پی دی اف- علی اکبر فرهنگی- سازمان تدافعی

 

نگرش فلسفی – اجتماعی به کار-علی اکبر فرهنگی 

علی اکبر فرهنگی-پی دی اف- نگرش فلسفی اجتماعی بر کار 

 

 قلی پور و خنیفر- مدیران خودشیفته

پی دی اف-قلی پور- خنیفر- مدیران خودشیفته 

 

قلی پور-نشاط و اخلاق

پی دی اف- قلی پور نشاط و اخلاق 

 

قلی پور- منتورینگ

 پی دی اف- قلی پور- منتورینگ

 

قلی پور-رهبری زهر اگین

پی دی اف- رهبری زهر آگین قلی پور 

 

قلی پور و پورعزت – مشتری گرایی در نهاد آموزشی

پی دی اف-قلی پور و پور عزت- مشتری گرایی در نهاد اموزشی 

 

کردنائیج- گروه های فشار و خط مشی عمومی 

پی دی اف- کردنائیج- گروه های فشار و خط مشی عمومی 

 

مقیمی -مدیریت دولتی و سازمان های محلی 

پی دی اف- مقیمی -مدیریت دولتی و سازمان های محلی 

 

 مقیمی- سناریوپردازی دو سطحی صنعت -بنگاه

 

مقیمی- مدیریت جهادی

 پی دی اف-مقیمی- مدیریت جهادی

 

معنابخشی استراتژیک

پی دی اف- روش تحقیق عملی(اقدام پژوهی) 

 

مدیریت استراتژیک- حقیقی، موسوی، انوشه 

پی دی اف- مدیریت استراتژیک- حقیقی، موسوی، انوشه 

 

مهرگان- مدل کانو

پی دی اف- مهرگان- مدل کانو 

 

مهرگان-رفتار ریاضی انگیزش کیفیت 

پی دی اف- مهرگان- رفتار ریاضی انگیزش کیفیت 

 

میرسپاسی-تعالی سازمانی در اموزش و پرورش

 پی دی اف-میرسپاسی- تعالی سازمانی در آموزش و پرورش

 

میرسپاسی- منطقی نمودن اندازه دولت

پی دی اف- میرسپاسی- منطقی نمودن اندازه دولت 

 

مبانی مدیریت استراتژیک-هانگر و ویلن 

پی دی اف- مبانی مدیریت استراتژیک-هانگر و ویلن