روایت کلان و بنیادین اسطوره

از آنجا كه روايت كلان و بنيادين اسطوره، از مقتضيات زمانی و مکانی هر عصر متأثر میشود، از طريق شناخت قهرمان پيکرگردانی شدۀ هر فرهنگ و شناخت اكسيری كه اين قهرمان به دست میآورد، میتوان نياز و دغدغۀ كلان و اصيل هر جامعه را كه در اسطوره بازتاب داده شده است، كشف كرد؛ زيرا اسطوره به عنوان تجلی يا پاسخی برای نيازهای انسانی هر فرهنگ و جامعه است و اكسيری كه هر قهرمان اساطيری بعد از هر سفر به همراه میآورد، دوايی است برای درد فردی خاص، افراد جامعهای خاص و يا حتی كل بشريت. «اگر بتوانيم چيزی از اين تماميت فراموش شده را نه تنها در حافظۀ خود، بلکه در حافظۀ يك نسل و يا يك تمدن دوباره زنده كنيم، آنگاه بهراستی دست فضيلت خواهيم بود و قهرمان فرهنگ زمانه؛ شخصيتی كه لحظه ای تاريخی را نه تنها برای منطقۀ خود كه برای كل جهان رقم میزند».

علی نوري محمد عليجانی فردیت(۱۳۹۶) قهرمان در فیلم رنگو. دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر. سال هفتم شماره چهاردهم


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *