ماهیت بازاریابی

بســياری از مــردم در تعريف بازاريابی آن را پيشــبرد فروش و تبليغــات میدانند. آن ها اســتدلال میکنند که شــرکتها همواره به دنبال فروش چيزی به مشتريان هستند. اما درواقع، حتی اگر هدف نهايی فروش باشد، وظايف ديگری نيز وجود دارند که موجب تحقق و توســعة فروش می شــوند. البته اين بدين معنا نيست که فروش و تلاشهای پيشبردی فاقد اهميت و اعتبار هستند، بلکه مقصود آن است که اين دو بخش وظايف بازاريابی را تشکيل می دهند. بازاريابی به عنوان فرايندی مديريتیـ اجتماعی تعريف میشود که افراد و گروههای اجتماعی از طريق توليد و مبادلة کالا به تأمين نيازها و خواســته های خود اقدام میکنند چنين است که وقتی شما درمیيابيد فروش فقط جز ء کوچکی از مجموعة عظيم بازاريابی اســت، بسيار حيرت زده میشــويد. پس فروش يکی از چندين و نه مهمترين وظايف بازاريابی به شمار میرود و اگر بازارياب در تشخيص نيازهای مشتری، توليد کالای مطلوب، قيمتگذاری، توزيع و تبلیغات  پيشــبردی حاصل کند، آن هنگام کالا به سهولت به فروش خواهد
رسيد (میرک زاده،(۱۳۹۰)

منبع:

  • میرک زاده علی اصغر(۱۳۹۰). بازاریابی اجتماعی فصلی نوین در سیاست های بازاریابی. رشد آموزش علوم اجتماعی تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *