ماهیت بازاریابی

بســياری از مــردم در تعريف بازاريابی آن را پيشــبرد فروش و تبليغــات میدانند. آن ها اســتدلال میکنند که شــرکتها همواره به دنبال فروش چيزی به مشتريان هستند. اما درواقع، حتی اگر هدف نهايی فروش باشد، وظايف ديگری نيز وجود دارند که موجب تحقق و توســعة فروش می شــوند. البته اين بدين معنا نيست که فروش و تلاشهای پيشبردی فاقد اهميت و اعتبار هستند، بلکه مقصود آن است که اين دو بخش وظايف بازاريابی را تشکيل می دهند. بازاريابی به عنوان فرايندی مديريتیـ اجتماعی تعريف میشود که افراد و گروههای اجتماعی از طريق توليد و مبادلة کالا به تأمين نيازها و خواســته های خود اقدام میکنند چنين است که وقتی شما درمیيابيد فروش فقط جز ء کوچکی از مجموعة عظيم بازاريابی اســت، بسيار حيرت زده میشــويد. پس فروش يکی از چندين و نه مهمترين وظايف بازاريابی به شمار میرود و اگر بازارياب در تشخيص نيازهای مشتری، توليد کالای مطلوب، قيمتگذاری، توزيع و تبلیغات  پيشــبردی حاصل کند، آن هنگام کالا به سهولت به فروش خواهد رسيد (میرک زاده،(۱۳۹۰)

دراکر

پیتر دراکر: هدف بازاریابی،زاتد کردن فروش است.

  • بسیاری از مردم فکر می کنند بازاریابی فقط فروش و تبلیغات است ولی در اصل بازاریابی به معنای تامین رضایت مشتری می باشد. به قول پیتر دراکر هدف بازاریابی حذف فروشندگی است. در واقع فروشندگی و تبلیغات فقط بخشی از « مجموعه ی گسترده عناصر بازاریابی است. بازاریابی در مفهومی کلی تر فرآیندی مدیریتی و اجتماعی است که به واسطه آن افراد  و سازمان ها  از طریق ایجاد و مبادله فایده با یکدیگر، نیازها و خواسته های خود را تامین می کنند.(کاتلر، اصول بازاریابی)

marketing defintion

در تعریفی، بازاریابی همان کسب رضایت مشتری به ازاء سود است

منبع:

میرک زاده علی اصغر(۱۳۹۰). بازاریابی اجتماعی فصلی نوین در سیاست های بازاریابی. رشد آموزش علوم اجتماعی تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۱

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *