ما بعد ساخت گرایی

ما بعد ساختگرایی، محصول در آمیختگی سرخوشی و سرگشتگی، رهایی و پراکندگی، شادمانی عمومی و ویرانی، یعنی محصول ۱۹۶۸ بود. ما بعد ساختگرایی که توانایی  در هم شکستن ساختار  های قدرت دولت را نداشت، به جای واژگون کردن ساختارهای زبان را امکان پذیر یافت.  دست کم کسی نبود که به خاطر این کار بر سر شما بزند. جنبش دانشجویی از خیابان ها بر چیده شد و به بحث های زیر زمینی رانده شد. برای اینان نیز مانند بارت سال های اخیر ، انواع نظام های عقیدتی منسجم جای دشمنان را گرفتند- به ویژه آن اشکالی از نظریه و سازماندهی سیاسی که در پی تحلیل ساختارهای اجتماعی به طور کلی و عمل کردن بر مبنای آن بود. زیرا دقیقا  همین سیاست ها بودند که به نظر می رسید به شکست انجامیده اند: از نظر آنها نظام بیش از حد نیرومند بود، و “کل ” انتقادی  که مارکسیسم عمیقا استالین زده از آن به عمل می آورد، بخشی از خود مسئله تلقی می شد و نه راه حلی برای آن.(ایگلتون، ۱۳۸۶، صص ۱۹۵-۱۹۶)

برخی منتقدان از ما بعد ساختارگرایی و پست مدرنیسم به عنوان دو مبحث متشابه و یکسان سخن به میان می اورند و حال آنکه چنین نیست. جمعی دیگر خاطر نشان می سازند که ما بعد ساختارگرایی در اصل کلامی است راجع به پست مدرنیسم. چنین ارتباطی بین ما بعد ساخت گرایی و مدرنیسم تا حدودی صحیح است. شجرنامه فرضیه ما یعد ساختارگرایی، تئوریسین هایی چون مارکس، فروید ، نیچه و سوسور را در بر می گیرد. و نیز ما بعد ساختارگرایانی  که روی متون ادبی کار کرده اند همان مدرنیست های کلاسیک از قبیل فلوبر، پروست، مالارمه، جویس و برشت هستند.(مارشال، ۱۳۷۳)

همان گونه که ساختارگرایان پیش فرضهای پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم و اومانیسم را مورد نقادی قرار دادن، پسا ساختارگرایان نیز رویکرد های ساختارگرایان را در معرض پرسش قرار دادند. از جمله آنها ادعاهای علم گرایانه ساختارگرایان را به باد انتقاد گرفتند و گفتند مدعاهایی چون عینیت، حقیقت، یقین و نظام سامان مند چیزی جز پیش داوری غیر قابل اثبات بیش نیستند.(ضیمران، ۱۳۷۸)

ایگلتون تری،(۱۳۶۸). پیش در آمدی بر نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر. نشر مرکز صص ۱۹۵-۱۹۶

ضیمران، محمد(۱۳۷۸).متن سخنرانی، در دانشگاه هنر. مجله بایا شماره ۴ و ۵٫ تیر و مرداد ۱۳۷۸٫ ص ۸۰

مارشال، برندا. (۱۳۷۳)ما بعد ساختار گرایی و پست مدرنیسم. ترجمه مهناز مصطفایی علایی. هنر تابستان ۱۳۷۳ شماره ۲۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *