مرچندایزینگ

در واژه نامه بین المللي بازاریابي” مرچندایزینگ” شامل طیفي از فعالیتهای بازاریابي مي شود كه در محل فروش انجام مي گیرد ٬و هدف آن فروش هرچه بیشتر در كوتاهترین زمان یا تشویق به خرید یک محصول جدید است. به عقیده كونتز ، مرچندایزینگ یا برنامه ریزی چیدمان و نمایش اجناس را مي توان آماده كردن كالا برای فروش بهمشتریان در سالن فروش یک فروشگاه خرده فروشي تعریف كرد. مرچندایزینگ علاوه بر مخابره كردن تصویر فروشگاه به مشتریان ٬فعالیتهای تبلیغاتي فروشگاه را تقویت و مشتریان را متقاعد به خرید بي برنامه (ناگهاني) مي كند. به طور كلي مي توان گفت كه مرچندایزینگ دو هدف مهم را دنبال مي كند و این دو هدف چیزی نیست جز: ایجاد و بهبود تصویری مناسب از فروشگاه در ذهن مشتریان و افزایش بهره وری فضای فروش ٬مرچندایزینگیک عنوان عمومي برای توضیح مجموعهای از فعالیتهای پیشبرد فروش در داخل فروشگاهها یا محلهای عرضه است كه تکمیل كننده وپشتیباني كننده فعالیتهای تبلیغاتي است. این عملیات كه اغلب با هزینه بسیار كم یا بدون هزینه انجام مي شود. كلاً، باعث افزایش ثمربخشي فعالیتهای خرده فروشي است٬ مانند تحویل نمونه رایگان، فراهم كردن امکان استفاده از كالا در محل فروشگاه، تهیه وتوزیع بروشورهای حاوی دستورالعملهای استفاده از كالا، كوپن تخفیف و …. همچنین ٬تحقیقات علمي قبلي، اثر بازارپردازی در رفتار مصرف كننده و واكنش بازار را مطرح كرده اند .(عضدی و کاظمی،۱۳۹۵)

عضدی،راضیه.  کاظمی فضل الله (۱۳۹۵)أثر مرچندایزینگ (بازارپردازی) بر رضایت و تصمیم خرید مشتریان (مطالعه موردی: فروشگاههای زنجیرهای شهر شیراز) مدیریت بازاریابی شماره ۳۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *