مرگ و وجود حقیقی

ببینیم که هیدگر چگونه ما را به وجود حقیقی می رساند. سرنخ تفکر او خود مرگ است. انسان به جای گریز از مرگ، باید با آن رو در رو شود. بالاتر  از این، او باید مرگ را بپذیرد و به مثابه امکان بارز قبلی خویش، آن را انتخاب کند. او باید در انتظار مرگ خویش زندگی کند. گفته می شود که در انتظار مرگ بودن ، نه به معنای اقدام به خودکشی است و نه به معنای اقدام به خودکشی است و نه به معنای در اندیشه مرگ فرو رفتن، بلکه معنایش این است که مرگ را عامل وحدت بخش در وجود خود به حساب آوریم و تمام امکانات خویش را به این امنکان واحد و اساسی مربوط به سازیم. به تعبیر دیگر ، عدم وجود خود را باید دید و پذیرفت.(نوالی،۱۳۷۳، ص۱۷۶)

از ديدگاه هايدگر، مرگ آگاهی و به تعبیری؛ مرگ انديشی،  مختص دازاين اصیل است و چنین زيستنی با اصالت  (authenticity ) است و با ساختار وجودی دازاين تناسب دارد. (فدایی مهربان، ۱۳۹۱، ص ۲۱۶) اين مفهوم از اصالت به معنی ريشه داشتن یا  سنّتی بودن نیست، بلكه مقصود؛ خويشتن خويش بودن و به تعبیر ديگر؛ صادقانه زيستن است. از نظر وی، چنین زندگی اصالت آمیزی که برخاسته از رابطه انسان و هستی است، با معناست.(آزاده،  در حقیقت، سخن هايدگر در زمینه مرگ آگاهی و ارتباط آن با معنای زندگی،باتقسیم دازاين به دو گونه اصیل و غیر اصیل تفسیر می شود. از ديدگاه هايدگر، دازاين اصیل به ساختار وجودی خويش آگاه بوده و در مسیر عملی نمودن امكاناتش به منزله موجودی میرنده گام بر می دارد.(اکبری، دهباشی، شانظری، ۱۳۹۲)

در عین حال، اگر اساس هستی انسان در امکان خاص و بی تفاوتی قرار دارد و هیچ چیزی ضروری نیست. بنابرانی انسان با نظر و انتخاب و نیت های خود می تواند به آن تفاوتی ها معنا بدهد و آنها را به میل و فکر خود تغییر دهد. همین حالت مبین آزادی اوست قدرت انتخاب بین دو امر یا چند امر ، زمینه هستی انسان است.(نوالی، ۱۳۷۳، ص ۴۲).”آزادی من چیزی نیست که افزایش بیابد یا خصوصیات ذاتی طبیعی من باشد. بلکه دقیقا  عبارت از زمینه هستی من است.” (سارتر، ص ۵۱۴ )

منابع:

آزاده،  محمد (۱۳۹۰) فلسفه و معنای زندگی. (مجموعه مقالات گزینش و برگردان). تهران نگاه معاصر. چاپ اول.

اکبرزاده فریبا ،دهباشی، مهدی.  شانظری جعفر(۱۳۹۲). بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر. الهیات تطبیقی، سال پنجم شماره یازدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲٫ ص ۱-۲۰

سارتر، وجود و عدم ، صفحه ۵۱۴ نقل شده در فرهنگ فلسفی پل فولکیه و … ص ۴۰۴

فدایی مهربان، عباس(۱۳۹۱). ایستادن در آن سوی مرگ. پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی. تهران نشر نی

نوالی محمود. (۱۳۷۳) فلسفه های اگزیستانس  و اگزیستانسیالیسم تطبیقی. انتشارات دانشگاه تبریز.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *