نارسایی های آماری در تحقیقات بازاریابی

آمارها در تحقیقات بازاریابی بویژه از نوع تحقیقات کمّی، یک ضرورت حیاتی است. با وجود این، به دست آوردن این آمارها برای محققان همواره ساده نیست و مستلزم تلاشهای فراوانی است. از دیگر سو، محققان پس از دستیابی به این آمارها، گاه با تناقضهایی روبه رویند که دلیل آن معلوم نیست. اثر حاضر از منظری اجرایی این آگاهی را در اختیار پژوهشگران تحقیقات بازار قرار میدهد که نارساییهای آماری چگونه و چرا ظهور و بروز مییابند. این نگاه به محقق بازاریابی کمک خواهد کرد که درک دقیقتری از کاستیهای آماری پیدا کند، در رویارویی با تناقضها، منشاء آن را با دقت بیشتری حدس بزند، و در زمان استفاده از آن آمارها، به هنگام تفسیر نهایی با احتیاط بیشتری عمل کند. (پورغفاری، ۱۳۸۹)

تحقیقات بازاریابی از زمانی مورد توجه واقع شده و لزوم آن درک گردیده است که فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده طولانی شده ، حجم تولید افزایش میلیونی یافته، جمعیت (مصرف کننده) زیادتر و متنوع تر شده و بالاخره سیستم های تجاری و بازرگانی دنیا تحول یافته است.(محمد بلوریان تهرانی، ۱۳۷۳)

kotler

 کاتلر، تحقیقات بازاریابی را، حلقه رابط بین مصرف کننده، متشری و جامعه می داند.

marketing problem

تعریف مساله و اهداف تحقیق در فرآیند بازاریابی مشکل ترین و مهمترین مرحله است.

منابع

محمد بلوریان تهرانی بازاریابی به زبان ساده (۶): تحقیقات بازاریابی .تعاون ۱۳۷۳ شماره ۳۸

ورغفاری آزاده(۱۳۸۹)تحقیقات بازار : نارسایییهای آماری از منظر تحقیقات بازاریابی، توسعه مهندسی بازار سال چهارم آذر و دی ۱۳۸۹ شماره ۱۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *