نسبت تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

مینتزبرگ مفهوم برنامه ریزی استراتژیک را مبهم و ارائه تعریفی روشن از آن را ضروری می داند و امروزه علاوه بر  روشن نبودن مفهوم برنامه ریزی استراتژیک، با معرفی  واژه تفکر استراتژیک موقعیت پیچیده تر نیز شده است. . تفکر استراتژیک در روشن تر شدن رویکرد پذیرفته شده  برنامه ریزی استراتژیک سنتی و رفع ایرادات وارد شده به ان مطرح شده است. لیکن تحقیقات بسیار اندکی در مورد فرآیند و عناصر و چگونگی درگیر شد  ان در فرایند برنامه ریزی انجام شده است. برای مثال استوارت به اهمیت حیاتی تفکر مدیریت اشاره نموده ولی از پرداختن  به عناصر موجود  در تصمیم گیری استراتژیک چشم پوشی نموده است. او بیان نموده که ” از آن جا که مدیریت استراتژیک  به مطالعه فعالیت های مدیران می پردازد و از آن جا که مدیران باید در مورد استراتژی فکر کنند چرا محققان تحقیقات بیشتری را به مطالعه نحوه تفکر مدیران تخصیص نمی دهند. “

همچنین گارات نیاز به تحقیقات بیشتر را با اهمیت شمرده و بیان نموده است که مطالعات تفکر استراتژیک کم ارزش تلقی شده اند. گروهی از خبرگان (نویسندگان کنفرانس) در ایالات متحده تفکر استراتژیک را به عنوان یکی از ۱۰ موضع مهم و بحرانی تحقیقات آتی مدیریت معرفی نمودند.

فرهنگی، علی اکبر.  دهقان نیری، محمود.(۱۳۸۹) عوامل موثر بر تفکر استراتژیک. مجله مدیریت بازاریابی واحد علوم و تحقیقات. شماره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹

sales forcast

نکته: تلاش های برنامه ریزی یک شرکت معمولا با تهیه پیش بینی فروش آغاز می گردد.

strategic planning

مراحل فرایند بازاریابی استراتژیک: تحلیل موقعیت، تعیین هدف، طرحریزی- اجرا و در نهایت کنترل می باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *