نشانی

مقدمه: 

دانشجویان جدیدالورود از دو جهت در معرض فشارهای روانی قرار دارند که میتواند بر سلامت روان این گروه تأثیرگذار باشد از یکسو آنان دشواریهای زیادی را در ورود به دانشگاه و گذشتن از سد کنکور متحمل میشوند و از سوی دیگر در برابر یک محیط جدید قرار میگیرند که با تغییر در انتظارات و شبکه روابط آنان همراه است حمایت اجتماعی یعنی این احساس که شخص مورد توجه دیگران است و برای او اهمیت قایل اند و این که او به یک شنبکه اجتماعی متعلق اسنت

پژوهش بزرگپوری (۱۳۹۶) با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روانی دانشجویان انجام شد. بدین منظور ۱۵۰ نفر از دانشجویان پسر و دختر برای بررسی این هدف انتخاب و  مورد بررسی قرار گرفتند. داده حاصل از بررسی با پرسشنامه مورد بررس قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت روابط و حمایت اجتماعی با سلامت روانی دانشجویان ارتباط وجود دارد و این دو متغیر می توانند ۴۰ درصد از واریانس سلامت روانی در دانشجویان را به صورت معناداری پیش ببنی کنند.

این قضیه فقط به دانشجویان منحصر نمی شود بلکه باید دانش آموزان را هم مد نظر قرار داد:

پژوهش حاج حسینی و دیگران(۱۳۹۶) در زمینه آموزش های مهارت های زندگی در هنرستان ها می باشد.   هدف پژوهش حاضر تعيين تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر پرخاشگري و قلدري دانشآموزان پسر هنرستاني بود. در اين راستا، از روش آزمايشي با طرح نيمه آزمايشي پيش آزمون-پس آزمون و گروه گواه استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانشآموزان پسر در حال تحصيل در هنرستانهاي ناحيه دو شهر كرج بودند كه ۳۰ نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده و بهصورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. ابتدا اعضاي هر دو گروه با به كارگيري مقياس پرخاشگري (باس و پري، ۱۹۹۲) و مقياس قلدري (اولوئوس، (۱۹۹۶مورد آزمون قرار گرفتند (پيشآزمون). سپس، گروه آزمايشي به مدت هشت جلسه تحت آموزش مهارتهاي زندگي قرار گرفتند در حاليكه گروه گواه آموزشي دريافت ننمود. پس از اتمام جلسات گروهي، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه پس از انجام مداخله، متغير پرخاشگري كلي و مؤلفه هاي آن (پرخاشگري بدني، پرخاشگري كلامي، خشم و خصومت) و همچنين قلدري و مؤلفه هاي آن بهخصوص شيوع  قلدري در آزمودنيهاي گروه آزمايشي به نسبت گروه گواه كاهش معناداري داشته است؛ بر اين اساس، ميتوان گفت آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش پرخاشگري و قلدري نوجوانان مؤثر بوده و بنابراين، توصيه ميشود كه آموزش مهارتهاي زندگي بهعنوان بخشي از برنامه آموزشي مدارس در نظر گرفته شود

برنامه آموزش مهارت های زندگی که در این مقاله آمده است عبارتد است از:

جلسه اول: آشنايي دانشآموزان با يكديگر، توضيحات مقدماتي پيرامون دوره آموزش و اهميت و ضرورت مهارتهاي
زندگي براي ورود به زندگي بزرگسالي و نقش آن در انتخابهاي مهم زندگي مانند انتخاب رشته تحصيلي
در دانشگاه، انتخاب شغل، انتخاب همسر و ايجاد انگيزه در آنه


جلسه دوم: آشنايي با مهارتهاي خودآگاهي و همدلي، سبكهاي همدلي و اصول و نحوه بيان همدلي، هويتيابي و
روشن شدن ارزشها و باورها و توضيحاتي پيرامون اهميت شناخت تواناييها، استعدادها و . علايق

 

جلسه سوم:  بررسي تكاليف )راجع به گذشته، حال و آينده خود بنويسيد(، آشنايي با مهارتهاي ارتباطي، اهميت ارتباط،
اجزاي ارتباط، عوامل بازدارنده ارتباط، انواع ارتباط، سبكهاي ارتباطي )سلطهپذير، پرخاشگرانه و جرأتمندانه(،
آشنايي با شناخت شيوههاي مؤثر مديريت خلق

 

جلسه چهارم:

بررسي تكاليف )براي اداره كردن خلق خود چهكار ميكنيد(، آشنايي با راههاي برقراري ارتباط مؤثر،
تصميمگيري و حل مسئله. انواع تصميمگيري )ناگهاني، منفعلانه، ترجيح ذهني، اجتنابي و ( منطقي ، عوامل
تصميمگيري، مراحل تصميمگيري، ويژگي افراد ماهر در تصميمگيري و آموختن راه و رسم تصميمگيري

 

جلسه پنجم:

بررسي تكاليف )در مورد توان تصميمگيري خود چه احساسي داريد(، آشنايي با مهارت كنترل خشم، علائم
هشدار در مورد خشم، موقعيتهاي خشمبرانگيز، روشهاي مديريت خشم، آشنايي با شناخت بيشتر عصبانيت
و منشأ آن و آموختن شيوههاي اثربخش كنار آمدن با عصبانيت

 

جلسه ششم:

بررسي تكاليف )پيامدهاي منفي عصبانيت را بنويسيد(، آشنايي با مهارت مقابله با استرس، عوامل ايجاد
استرس، بيماريهاي استرس، روشهاي مقابله با استرس، سبكهاي مقابله مسالهمدار و هيجانمدار، تعيين
منابع فشار رواني و آموختن نحوه مديريت فشار رواني.

 

جلسه هفتم:

بررسي تكاليف )بعضي از نشانههاي معمول فشار رواني را بنويسيد(، آشنايي با مفاهيم مربوط به رفتار
جرأتمندانه، انواع جرأتمندي و اهميت آنها، آشنايي با مفاهيم تفكر خلاق و تفكر نقادانه، كاربرد مهارت تفكر
خلاقانه و نقادانه، اصول تفكر خلاق و نقادانه، موانع خلاقيت و راههاي افزايش خلاقيت

 

جلسه هشتم:

ررسي تكاليف؛ آشنايي با مفاهيم مديريت زمان و برنامهريزي؛ جمعبندي كليه جلسات

درباره امیل

عنوان کامل این کتاب ، کتابی درباره رشد و آموزش کودکان ساتو “امیل “شخصیتی فرضی و خیالی سات که روسو هدیات او ار مطابق طرح طبیعت و به منظور رشد سالم ، به عهده داردو این کتاب رساله توامان فسلفی  و پداگوژی روسو است که در آن اصول اموزشی مد نظر وی منطبق و همگام با ظنریات فسلفی اش به تصویر کشیده می شوند.

از دید او آموزش باید تا حد امکان هماهنگ با رشد و توانایی طبیعی کودک و در اکتشافی مستقل رخ دهد. قالب اثر را رساله نظری دانسته اند که دو شخصیت  اصلی در آن مطرح هستند یکی شاگرد خیالی  همان امیل  و دیگری راوی که یک معلم خصوصی امرانی نیز هست. روسو در نگارش این اثر خود را وام دار کسانی جون مونتنی، جان لاک، تورگو و … دانسته است. با این حال اثر او اثری کاملا مستقل و اصلی به نظر می رسد اثری که فلسفه ای یکسان به اصول و تفکر مندرج در آن انسجامی شایسته می بخشد نگارنده هدف خود را از خلق امیل، بازافرینی انسان طبیعی عنوان می کند، او بر این باور است که باید به طبیعت کودک احترام گذاشت و با او همچون کودک برخورد کرد و نه مانند بزرگسال.

همچنین

به نظر می رسد که پدیدارشناسی هگلی دارای کلان سماله ای است که دست کم سه زیر  مساله بنیادین را در دل خویش پیش افکنده و می کوشد تا ضمن ارائه پاسخ اصلی برای کلان مساله اش برای آنها نیز پاسخی فراهم أورد یکی از این سه  زیر سماله عبارت از سماله “اخلاقی- فرهنگی” است. همه مفسران پدیدار شناسی خواه این  را مساله اصلی پدیدارشناسی با یک زیر مساله قلمداد کند. به هر روی بر حضور جدی آن در پدیدارشناسی  تاکید می کنند. درباره این که صورت اصلی این مساله هم چیست اختلاف نظر خود دارد زیرا هگل در چند برهه جداگانه از پدیدار شناسیف مباحثی اجتماعی و فرهنگی با صورت های گوناگونی مطرح کرد که غالب انها بسیار بدیع بوده و طبیعی است که اندیشمندان پسین هر یک بخشی از آن ها را در کانون توجه قرار دهند برای نمونه بی شک کسانی که از یک زاویه دید “مارکسیستی” به پدیدارشناسی می نگرند . هسته اصلی وجه اجتماعی پدیدارشناسی را در جدا ارباب و رعیت چکیده  می بینند ولی شارحی چون “هریس” که از زاویه دید “اگزیستانسیالیستی” می نگرد بیشتر ابعاد چون ترس و لرز  عبور از اخلاق به سوی چیزی فراتر از آن و مباحثی از این دست را در کانون توجه قرار می دهد.(سفیذ خوش، ۱۳۹۳)

منبع:

بزرگپوری، مروارید.(۱۳۹۶) بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روان دانشجویان آزاد اسلامی مرودشت. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، دوره دوم. شماره یازدهم. صص ۷۷-۷۰

حاج حسيني، منصوره.  خورسندي شيرغان ، محمد. زندي سعيد(۱۳۹۶) “آموزش مهارتهاي زندگي در هنرستانها: راهبردي ضروري و مؤثر جهت كاهش پرخاشگري و قلدري”. نشريه علمي-پژوهشي آموزش و ارزشيابي«سال دهم ـ شماره ۴۰ صص ۱۵۱-۱۶۹

سفید خوش، میثم.( ۱۳۹۳) .پدیدارشناسی زندگی و معناداری زندگی. حکت و فلسفه . سال دهم شماره اول . ص ۹۲-۷۹

شادآرام، علیرضا. ملایی، صدیقه (۱۳۹۴) بررسی تطبیقی کتاب احمد اثر طالبوف تبریزی و امیل ژان ژاک روسو از منظر ادبی،آموزشی و میزان تاثیر پذیری کتاب احمد از امیل . هشتمین همایش پژوهش های زبان ئو ادبیات فارسی بهمن ۱۳۹۴

***

از نشانی نپرس

همین دیروز رفت

و خودش را در گوشه این اتاق جا گذاشت

دلزده بود این اواخر

گفتم از نشانی نپرس

پیر شده بود

و خاطرات مه گرفته آزارش می داد

شاید هم رفته جایی پیش خودش فکر بکند

لا اقل مدتی انس بگیرد با آن جا

بعد هم خود جدیدش را آن جا، جا بگذارد

شده کار هر روز اواره متافیزیکی ما

                                      مهزیار کاظمی موحد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *