پاورپوینت های روان شناسی

پاورپوینت های روان شناسی

 

کاردان- وضع و مقام کنونی علوم تربیتی

 پی دی اف- کاردان- وضع و مقام کنونی علوم تربیتی

 

گنجی-یادگیری توزیعی و یادگیری فشرده

پی دف اف- گنجی- یادگیری توزیعی و یادگیری فشرده 

 

حمزه گنجی – تاثیر آگاهی بر عملکرد 

پی دی اف-حمزه گنجی-آگاهی و عملکرد 

 

حجزه گنجی- آزمون های جامعه سنجی 

پی دی اف-حمزه گنجی-آزمون های جامعه سنجی 

 

خداپناهی- تحقق شرح وظایف مدیران مدارس 

پی دی اف- خداپناهی تحقق شرح وظایف مدیران مدارس 

 

خداپناهی- ساخت شخصیت در جهت گیری مذهبی 

پی دی اف- خداپناهی- ساخت شخصیت و جهت گیری مذهبی 

 

خداپناهی و فردوسی – تنیدگی در خلبانان

 پی دی اف- خداپناهی و فردوسی- تنیدگی خلبانان

 

محمود منصور- اعتبار یابی آزمون اتیسم

پی دی اف- محمود منصور-آزمون اتیسم 

 

منصور و رحیمی نژاد- بررسی تحولی هویت

پی دی اف -منصور و رحیمی نژاد- بررسی تحولی هویت 

 

منصوراموزش انگیزش پیشرفت و تمرین حرمت خود

 پی دی اف- منصور- اموزش انگیزش پیشرفت و تمرین حرمت خود

 

منصور- موسیقی غیر فعال و پرخاشگری

پی دی اف- منصور- موسیقی غیر فعال و پرخاشگری  

 

خودیابی اسلامی و وسواس- منصور

پی دی-اف-خودیابی اسلامی و وسواس- منصور 

 

افروز- رضایتمندی زوجیت

پی دی اف- افروز-رضایتمندی زوجیت 

 

بشارت و مقدم زاده- پیش بینی سازگاری اجتماعی

پی دی اف- بشارت زاده و مقدم-سازگاری اجتماعی

 

پورحسین-دادستان و اژه ای- خودپنداشت در کودکان 

پی دی اف- پورحسین و دادستان و اژه ای- خودپنداشت در کودکان