پراگماتیسم و اقدام پژوهی

•نقش پراگماتیسم: اقدام پژوهی از حل مساله کاهش یا حذف شکاف نظر و عمل متاثر شده است. •تحقیق عملی بسیاری از جنبه های پست مدرنیته را در داخل اصولا خود دارد چرا که متدهایش به فراتر از پارادایم علمی می رود. در تحقیق عملی محققان به دنبال یافتن قوانین جهانی نیستند بلکه به  دنبال تاکید روی افزایش آگاهی می باشند، آنها روی توانمندسازی تاکید دارند ، کار مشارکتی را انجام می دهند و مشارکت کنندگان را در تحقیق خود در گیر می کنند.  تلاش این است که دموکراسی و رهایی افزایش یابد چرا که توزیع قدرت در جهان نا برابر است . در دوران مدرن متاخر، تحقیق عملی می تواند به عنوان ابزاری مفید برای افزایش عدالت در بافت های اجتماعی به کار آید.

•تحقیق عملی، فرآیند جست و جوی منظم مشارکتی برای «مشخص کردن موقعیتی نامعین»  و کوشش جهت کاهش یا رفع آن است. در واقع تحقیق عملی نوعی مطالعه است که توسط خود افراد و ضمن کارشان صورت می گیرد. •یکی از بنیادین ترین و جدی ترین مولفه های تعیین کننده حسن انجام برنامه های تحقیق عملی،  مسئله اعتبار تحقیق عملی است. •نبود فهم درستی از مفهوم تحقیق عملی و فقدان چهارچوبی معتبر و قابل قبول  از مقوله ها و شاخص های معرف این نوع پژوهی هم در بعد نظری و هم عملی مسئله آفرین نخواهد بود. (محمد آقایی، آهنچیان، کارشکی، ۱۳۹۱)

•محمد آقایی، مهدی . آهنچیان، محمد رضا. کارشکی، حسین.(۱۳۹۱) ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی : بازشناسی مقوله ها و شاخص ها. فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی دوره ۴ شماره ۴ . صص ۱۴۱-۱۵۴

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *