فلسفه و جامعه شناسی در سازمان

بخش اول : انزوا در سازمان

باید به خاطر داشت که یکی از عوامل ماندگاری کار دیگران در ذهن ما، یادی است که بر مبنای یک عبرت در ذهن ما ایجاد می شود. اگر عبرتی از کار دیگران بگیریم در شناخت خود از زندگی جلو می افتیم. پس در اینجا یاد، شناخت عبرت آموز است. این یاد، گذشته را به صورت عبرت آموز مد نظر قرار می دهد. سازمانی که عبرت می گیرد. مدرن است. در برابر تضاد هم راحت تر تصمیم می گیرد. در ادامه، یک نکته: کار منبسط می شود از عطر یاد.عبرت، در مدرنیته برای خودش عطری دارد. عطر آگاهی… یادگیری و شناخت. بازخور باید به دنبال تضمین عبرت آموزی باشد. کنترل نیز در یک سازمان، نمی تواند مستقر شود، پیاده شود اگر این یاد لحظه ای نباشد.

دازاین در آن کاری  که پیشه می کند، در آنچه به کار می گیرد، در آنچه چشم دارد، در آن کاری که از آن پیشگیری می کند و در تودستی هایی که در فراگرد جهان بدوا پرداخته شده اند، هم از آغاز خودش را می یابد. (هایدگر، ۱۳۸۶، ص ۳۰۸)

کار در استمرار یک نیت نیک است که ، یاد نیک در ذهن ما می شود. یا  نیک ما را به ستایش افراد وا می دارد. کار به پیش می رود. کار در مفهوم خود متجلی می شود. کار، سر از گذشت در می آورد. گذشت و عبرت از یک جنسند. راه خیلی دوری نباید پیمود تا این دو عنصر را هم ذات یافت. در عبرت می آموزیم که مساله و مشکلی در سازمان ممکن است برای ما هم رخ دهد. پس کار در سازمانی که عبرت می گیرد، سر از گذشت هم در می آورد. گفتیم انفصال از مبانی مدرنیته است. یک سازمان با انفصال از گذشته، رشد می کند. مساله ای که بدیهی است اما خروج از انجماد در عمل خیلی سخت است. معنای دیگری می یابد. باید  فرهنگ کار در درون سازمان به گونه ای تعریف شود که فرهنگ عبرت آموزی را به خود به همراه آورد. این مساله را به طور عینی هم می توان مورد بررسی قرار داد. انفصال در یک سازمان یعنی بتوان در یک سازمان افراد را طبقه بندی کرد. روحیات افراد را توانایی های افراد را. انفصال در سازمان مدرن، یعنی تلاش برای تفکیک هر چه بیشتر آدم ها در سازمان. در عصر پست مدرن باید بعضی “انفصال های منزوی شده” را احترام نهاد. مثلا انفصال های مربوط به نژاد در سازمان های چند ملیتی.

 

discrimination

بخش دوم: لوی استراوس و سازمان

کلود لوی استراوس(۱۹۷۲)  نظریه پرداز معروف اشاره دارد که اسطوره ها، ماشین هایی برای سرکوب زمان هستند. به عبارت دیگر، آنها تلاش دارند تا تفاوت ها را به تکرار تبدیل کنند. متاسفانه، بیشتر  آثار روی اسطوره و نماد ها، در مطالعات فرهنگ سازمان، این قضیه را به طور کامل نفهمیده اند و بنابراین در این زمینه چندان رشد نکرده اند. یک نکته در این میان وجود دارد: فرمولاسیون فرهنگی مانند اسطوره ها تلاش دارد تا چالش ها و پاسخ های انسان شناختی را به چنگ آورد و  به طور نمادین، این فرمولاسیون فرهنگی هم مساله و هم پاسخ را ارائه دهند. خب این هم نکته ایست: این فرمولاسیون ها محدود به زمان یا فرهنگی خاص نمی باشند بلکه همیشگی و همه جایی هستند، تا تفاوت و اقتضا را سرکوب کنند.

 قرار است یک جوری بر این تفاوت ها فایق آییم. موقعیت های اقتضایی هم برای خودشان دردسر می باشند. فرمولاسیون فرهنگی خودش مساله را طرح می کند، می گوید کجا یک مساله باعث دردسر می شود، بعد هم یک سری دستورالعمل و پاسخ به شما می دهد.

این توضیح را که دیدید، این طوری می بینیم که برای شما  وقتی در چهارچوب اصطلاحات نمادین بحث می کنیم درجه ابهامی هم در فرمولاسیون سفارشی سازی تفسیری – یعنی بریکولاژ- به وجود می آید. فرمولاسیون همه چیز را سفارشی سازی می کند. خودش تفسیر می کند و خودش هم راه حل می دهد، برای خودش! وقتی یک نسل در یک سازمان، با این فرمولاسیون فرهنگی روبرو شد، این طوری نسل های بعدی هم می توانند اسطوره را پیش خود معنا بخشند و بنابراین تفاوت به عنوان یک تکرار به سادگی ساختار دهی مجدد می شود. یعنی تفاوت های شناخته شده فرهنگی، مرتب در ذهن فرد تکرار می شوند، دیگر یک موقعیت اقتضایی، عجیب نیست.  قرار نیست مرتبا در بررسی تفاوت ها در یک سازمان دچار شگفتی شویم.

خلاصه که این یک فرایند ایدئولوژیک می باشد- همیشه ما در سازمان موقعیت های خاصی را داریم  که ریشه در یک سری روابط قدرت دارند، ما با تعمیم آنها، آنها را عادی می کنیم و در واقع از آنها سیاست زدایی می کند و هژمونی تفاوت ها را برای خودمان، ساده تر تفسیر می کنیم. خلاصه که این طوری از قضایا سر در می آوریم. این مساله توسط رولان بارت اشاره شده است.  با این حال، متاسفانه اغلب مطالعات فرهنگ سازمانی به این رویه ادامه دادند که ابعاد ایدئولوژیک  تحقیقات خود را با بازتولید این گمراهی نادیده گرفتند. (لینزتد و مولارکی، ۲۰۰۳)

بخش سوم : گافمن و سازمان

گافمن چند ایده کلیدی را در مورد سازمان ها ارائه داد. در یک کلام از دیدگاه او: در تازگی رویارویی هاست که برابری حکومت می کند. این موقعیت مبدا گافمن است. ببینیم یعنی چه؟ سازمان های رسمی تعاملات را شکل می دهند و تعدیل می کنند. “سازماندهی” هم ملحق به کلیه بساط مورد نیاز برای قدرتمندان یک سازمان است، چه آنهایی که در راس سازمان هستند و چه آنهایی که این افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. چرا که محدودیت های فرهنگی، ساختاری و مادی و اکولوژیکال را بر مقوله ” انتخاب” قرار می دهد. معمولا محدودیت ها واکنش ها و مقاومت هایی را تولید می کنند. این می تواند جنبه های مینور (کهتر) و ماژور(مهتر) مسائل یک سازمان باشد. شناخت ماهیت این محدودیت ها و این که چگونه تحمیل می شوند و یا چگونه می توان از آنها رها شد، مساله اصلی گافمن در تحلیل سازماندهی می باشد. سازماندهی، “چهارچوبی برای ملاحظه کردن اعتماد، نظم و ترتیب می باشد، همچنین چهارچوبی برای شکل دهی به روند عملیات و در کل عملکرد است.” یک تعریف از سازماندهی، از کتاب آسایشگاه ها[۱] (۱۹۶۰، ۱۷۵-۱۷۶) اثر گافمن عبارت است از:

“یک سازمان رسمی ابزاری[۲]” می تواند به  عنوان نظامی از فعالیت های منسجم و نیتمند در نظر گرفته شود که برای تولید اهداف صریح کلی طراحی شده است. در این سازمان،  محصول مورد نظر می تواند ابزارهای مادی، تصمیم ها، اطلاعات باشند و در میان مشارکت کنندگان به صورت گسترده توزیع شوند. منظور آن نوع از سازماندهی رسمی است که در یک سازمان یا نهاد یا تاسیسات اجتماعی رخ می دهد. منظور سازمان هایی است که افراد در آنها در محاصره دیوارها هستند.

می بینید که با تعریفی صریح روبرو هستیم که ویژگی های رسمی را با مسائل کلی سازماندهی در سازمان  خاصی(آسایشگاه ها، محاصره شدن در دیوار) که او مطالعه کرده است، در هم آمیخته است. با تعریف سازمان رسمی ابزاری به روشی که می بینید، او به این نکته اشاره می کند که در این نوع سازمان های رسمی، کار بیشتری نسبت به سازمان هایی انجام می شود که به طور عمدی فعالیت های منسجم برای تولید اهداف صریح خاصی به کار گرفته می شوند. البته جنبه های اخلاقی و  معنایی که سازمان ها برای گافمن حداقل به همان اندازه جنبه های ابزاری اهمیت دارد. چون فعالیت های ابزاری روی کاغذ ضبط می شوند، به خاطر موفقیتشان ارزیابی می شوند، برای ارزیابی پرسنل به کار می روند و به هر صورت به عنوان مقوله “عقلانی” دیده می شوند. (یعنی بر این محور هستند که حتما به اهداف نهایی ابزاری بیان شده دست یابند)، از این رو، به طور اشتباه، توصیف کلی کنش سازمانی محسوب می شوند. نقطه نظر اولیه او این است که سازمان ها از مشارکت کنندگان انتظار دارند تا ” به وضوح  در زمان های مناسب  در فعالیت های سازمان درگیر شوند”(ص ۱۷۶)  در ادامه (ص ۱۷۷) گافمن می نویسد” هر مطالعه بعد از این، باید این نکته را مد نظر قرار دهد: چگونه افراد خود را تطبیق می دهند تا در سازمان تعریف و شناخته شوند و نیز  روی با آن چه در فعالیت های سازمانی نمایش می دهند، سر و کله بزنند.” او این نکته را بر می گیرد تا بگوید که ” روش هایی که سازماندهی برای افراد معنا دار می شود، موقعیت به موقعیت با هم تفاوت دارد و در هر موقعیت می تواند رهایی بخش[۳]، روح بخش[۴] و یا حتی طاقت فرسا باشد. البته منظور این نیست که سازماندهی همیشه اولویت وجودشناختی بر افراد در سازمان دارد؛ ببینید موقعیت به موقعیت این قضیه فرق می کند. گافمن در این بحث به شدت روی دورکیم و آراء او تکیه دارد و با برگر و لاکمن در علاقه و توجه به آن چه تعاملات را می سازند، شریک می باشد، در ضمن او بحث خود را با پراکتیس هایی شروع می کند که نظم را می سازند و آن را پایدار می کنند و اول کاری سراغ نوع شناسی نمی رود. حالا یا نوع شناسی یا سایر مفاهیم خلق الساعه که با استدلال های برگر و لاکمن برخورد دارند- ممکن است کسی بگوید که این مفاهیم خلق السعه  معنا را در قالب قرار می دهند و به ما تحویل می دهند و ما را از پراکتیس های لبریز و اشباع از عاطفه خلاصی می بخشند. گافمن با این قضیه موافق نیست.

پندار گافمن از سازماندهی و سازماندهی شده به روایت بیتنر (به بیتنر، ۱۹۶۵ مراجعه کنید) نزدیک است بدین معنا که “سازماندهی” مفهومی است که توسط مشاهده کنندگان در کنش استفاده می شود، و یا برچسبی[۵] است که فعالیت های تکراری، مشترک، مختارانه و منسجم را توصیف می کند که البته بر حسب موقعیت تعریف می شوند و رخ می دهند (منینگ{۱۹۷۷} ۱۹۹۷، ص ۴۰) این طوری دیگر،  یک سازمان یک نوع فکر تحلیلی است، با این حال دانش ضمنی را تولید می کند. این دانش ضمنی در مورد این است که سازمان باید هر جا و چه وقت، چه رفتاری را داشته باشد. (منینگ، ۲۰۱۱)

[۱] Asylums

[۲] instrumental formal organization

[۳] liberating

[۴] enlivening

[۵] label

 

منبع:

Manning. Peter K. (2011). Goffman on Organizations Organization Studies 29(05): 677–۶۹۹

STEPHEN LINSTEAD JOHN MULLARKEY(2003) Introducing Bergson  , Time Creativity and Culture:  Culture and Organization, Vol. 9(1), March, pp. 3–۱۳

هایدگر، مارتین.(۱۳۸۶). هستی و زمان. ترجمه سیاوش جمادی. نشر ققنوس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *