یکپارچگی بین بخش های بازاریابی و توسعه محصول

ام. ماتیو و همکاران (۲۰۱۰) به دنبال سنجش یکپارچگی بین کارکنان توسعه محصول جدید و کارکنان بازاریابی در یک شرکت توسعه محصول نرم افزار بوده اند. به عقیده آنها یکی از موانع اصلی در این زمینه  تفاوت در ادراکات(perceptions)  کارکنان توسعه محصول جدید و بخش بازاریابی در مورد وظایف یکدیگر وجود داشت. در ضمن هر دو بخش، در مورد روشی که تصور می شد باید با هم همکاری کنند و تعاون داشته باشند، دچار اختلاف نظر بودند. ماتیو و همکاران تلاش کردند تا تفاوت های رفتار و وضعیت رفتار را در هر دو بخش توسعه محصول جدید و بازاریابی در نظر آورند. این مطالعه نشان داد که ادراک کارکنان بازاریابی و توسعه محصول جدید در سطح کنونی جریان اطلاعات از بازاریابی به توسعه محصول جدید نیازمند بهبود می باشد. در ضمن در این مطالعه دریافته شد شباهتی بین روش ادراک یکپارچگی بین دو بخش توسعه محصول جدید و بازاریابی وجود دارد. بعضی تفاوت ها هم باید در نظر آورده شوند. پرسنل بازاریابی جریان اطلاعات را بیشتر از پرسنل توسعه محصول جدید درک می کنند و از سوی دیگر پرسنل توسعه محصول جدید هم قویا احساس می کندند که این حوزه باید از طریق قیاس با پرسنل بازاریابی بهبود یابد.  رهبران در شرکت، کیفیت تعامل بین بازاریابی و توسعه محصول جدید را پیش خود معنا می کنند. متاسفانه، این مسائل وقتی ظهور می یابند که محصول آماده ارائه به بازار است و یا حتی وقتی اولین دسته از محصول تحویل شده است.  در این مرحله دیگر نمی شود کار زیادی برای زیان در مورد تلاش و هزینه انجام داد. هدف مطالعه  ای. آتیلگان-اینانا و همکاران (۲۰۱۰) این بود که ادبیات بازاریابی بین المللی را در زمینه فرایند توسعه محصول جدید مرور کنند و تغییرات  عوامل مهم را در این فرایند با تغییرات در رویکرد های مدیریت مقایسه کنند. نتایج نشان می دهد که عوامل سازمانی همیشه برای فرایند توسعه محصول جدید مهم بوده اند، که در یک سو با ماهیت فرایند نوآوری می باشد. اما تاکید روی عوامل داخلی در قرن بیست و یکم افزایش یافت که موافق با تغییر در چشم انداز مدیریت بود که مسائل نگرش منبع محور را به میان می کشید.  

منابع:

Mathew, M.; Joglekar, M.; Desai, P. 2010. Measurement of integration between NPD and marketing employees: case of a software product development company, Journal of Technology Management for Growing Economies 1(2): 87–۱۰۳

Atilgan-Inan, E.; Buyukkupcu, A.; Akinci, S. 2010. A content analysis of factors affecting new product development process, Business and Economics Research Journal 1(3): 87–۱۰۰

برای مطالعه بیشتر:

Zemlickiene, Vaida, Ioannis Maditinos, Dimitrios. (2012) MARKETING STRATEGY FORMULATION FOR INNOVATIVE PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS BUSINESS: THEORY AND PRACTICE 13(4): 365–۳۷۴

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *