فرصت و امکان در کسب و کار

تحقیقات فرانسوی روی مدیریت نشان می دهد که شاهدی قوی روی پندار کارآفرینی در دهه ۱۹۹۰ وجود دارد. بسیاری از مطالعات روی آفرینش کسب و کار روی مساله تعقیب فرصت ها تمرکز کرده اند. (مسگام، ۲۰۰۳)

شرکت کوچک و متوسط نشان می دهند که اراده به تعقیب فرصت ها دارند و منابع را جست و جو می کنند و با زیرکی تخصیص می دهند و کنش هایی را انجام می دهند تا نسبت به واکنش های افراد دیگر پاسخی داشته باشند. (نشامبا، ۲۰۰۶)

گرچه اغلب شرکت های کوچک و متوسط محیط خود را به صورت از پیش داده می پذیرند و مکانیسم هایی را برای واکنش به نیروهای آن در نظر می گیرند. محوریت کارآفرینی استراتژیک  شامل اکتشاف  و استفاده از فرصت ها می باشد و به طور مثبت مرتبط با عملکرد شرکت می باشد (ویکلوند و شفرد، ۲۰۰۳).  تنها بازیگران سطح بالا با پیچیدگی محیط خارجی انطباق دارند و می توانند برای این انطباق از پارامترهای محیطی مانند منابع برای کنترل موثر استفاده می کنند. (بدری، دیویس ودیویس، ۲۰۰۰) در میان مطالعات اخیر، کمپانیز و مک مولان(۲۰۰۷) سه رویکرد متفاوت برای خلق فرصت و فرایند بهره گیری از آن می باشد. آنها پیشنهاد می کنند که فرصت های کارآفرینی با دین به گردش اطلاعات در مورد منابع مادی در حوزه عمومی وجود دارند. فرصت های کارآفرینی همچنین می توانند به عنوان نتیجه ابهام محیطی و منابع فرهنگی موجود خود را نشان دهند و بد طریق بتوان آنها را استنباط کرد. در نهایت، شبکه ها و ساختارهای سیاسی نقش قابل توجهی در مورد فرصت های کارآفرینی دارد.

اتخاذ ریسک.

ادبیات اشاره دارد به این موضوع که درجات مختلف از رفتار کارآفرینانه در رابطه با ویژگی های اتخاذ ریسک وجود دارد، از احتیاط و سفت کردن جای پا گرفته تا تصادفی و اتخاذ ریسک و ماجراجویی در فضای ناشناخته در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. آلولو و فایول(۲۰۰۵) پیشنهاد می کنند که سه عنصر کارآفرینی استراتژیک نواوری، پویشگری[۱] و اتخاذ ریسک می باشد. کارهای اخیر توسط رائی (۲۰۰۷، ص ۲۵) نوآوری و تصمیم گیری، رهبری در یک صنعت، سازماندهی منابع اقتصادی، بازارسازی و تخصیص منابع به عنوان ویژگی های استراتژی کارآفرینی می باشد. او همچنین اتخاذ ریسک را به عنوان ویژگی تعریف فرایندی کارافرینان می داند.

تعهد شغلی

تعهد، مفهومی چند بعدي و پیچیده است؛ به طوري که در تئوريها و تحقیقات به شکلهاي متفاوتی آن را تعریف کرده اند. تعهد سازمانی یک وضعیت روحی و روانی چند بعدي است که رابطهي فرد با سازمان را مشخص می کند. هال و همکاران، تعهد را فرایندي میدانند که از طریق آن، اهداف سازمانی و عضو سازمانی تا حدود زیادي در هم ادغام میشوند. کانتر، تعهد را به عنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژي و وفاداري خویش به نظام اجتماعی، تعریف میکند. کاملترین تحقیق بر روي تعهد سازمانی و ابعاد آن، توسط آلن و مییر صورت گرفته است(رحمان سرشت و جنیدی جعفری، ۱۳۹۷)

۱- جامعه سیاسی فقط از اشتراک مکان یا برای نگهداری مردمان از دست درازی دیگران یا داد و ستد و سوداگری پدید نمی آید. همه این ها برای تشکیل جامعه سیاسی شرایط لازم است، اما کافی نیست. جامعه سیاسی از اجتماع خانه ها و خانواده ها پدید می آید و هدفش بهزیستی و زندگی کامل و مستقل اعضایش است. (ارسطو، ۱۳۸۴، ص ۱۶۱)

۲- هدف جامعه سیاسی، بهزیستی است و همه آن سازمان ها در راه رسیدن به این هدف فقط وسایلی هستند. (ارسطو، ۱۳۸۴،ص ۱۶۱)

۳-هگل نکته ساده ای را متمرکز می شود: قرار نیست به آزادی ناقص اکتفا شود. حاصل عادات و رسومی که شخص با آن بار آمده  هر چه باشد، به هر حال در نتیجه به کار انداختن عقل خود او به دست نیامده است. اگر من بر حسب عادت دست به کاری بزنم، نمی توان گفت در پی تفکر و تعمق تصمیم به انجام آن گرفته ام. (سینگر،۱۳۸۷،ص ۴۷)

۴-سقراط تامل نقادانه داوری نهایی در خصوص حق و ناحق را به عقل می سپارد نه به رسوم اجتماعی. (سینگر، ۱۳۸۷، ص ۴۸)

۵- چرا تاریخ چیزی نیست مگر پیشرفت آگاهی از آزادی؟ (سینگر، ۱۳۸۷، ص ۹۹)

۶- به نظر اورتگا وسایل نجات از سستی و تحجر عبارت از حرکت های دائمی، تغییر و گذر می باشند. بدین ترتیب زمان، سکون و تحجر یک انسان یا یک قوم، در واقع باقی ماندن آن ها را در یک مرحله معین نشان می دهد. به عبارت دیگر کسی که غایتی ندارد و در حال رضایت به سر می برد در واقع به سکون گرفتار شده است. به محض این که انسان به حالی که دارد رضایت بدهد جنب و جوش حیاتی او می خشکد. اورتگا بر خلاف اونامونو، مرحله ای ورای امور متناقض می جوید. بر حسب نظر او، فیلسوف کسی است که بیش از هر کس بتواند وضع و موقعیت خود را صراحت بخشد و از تناقضات تجاوز نماید. (نوالی، ۱۳۸۶، ص ۱۱۱-۱۱۲)

۷- مهم انگاشتن آینده با اصول فلسفه اصالت وجود انسانی کاملا مطابقت دارد زیرا خالی نبودن از طرح عبارت از حرکت به سوی کمال بوده و در عین حال متضمن یک حرکت دائمی است. بدین ترتیب، به وسیله خیال است که ما هر آرزویی را جست و جو می کنیم و از لحظه ای که مانع استقرار در گذشته و مانع راضی شدن به حال می گردد. آینده اهمیت زیادی پیدا می کند. ” ما محکوم هستیم به جای تکرار  دستورالعمل های قدیمی امر تازه پیدا کنیم. در این راه خیال به ما امکان می دهد تا از دستورالعمل های قدیمی صرف نظر نماییم. (نوالی، ۱۳۸۶، ص ۵۵)

۸-جوهر پرسش، گشودن و نگه داشتن امکان ها است. اگر یک پیش داوری با نگاه به چیزی که دیگری یا یک متن به ما می گوید  مورد پرسش قرار گیرد، معنایش این نیست که آن را به سادگی کنار گذاشته ایم و نوشته ای دیگر یا شخص دیگری را به جای آن معتبر دانسته ایم. بلکه، نشانگر ناپختگی عینیت گرایی تاریخی است که این چشم پوشی از خودمان  را به عنوان آن چه فعلا رخ می دهد، می پذیرد. در واقع، پیش داوری خود ما از طریق به مخاطره افتادن به درستی اثرگذار می شود. فقط از طریق بخشیدن آزادی عمل و بیان به آن است که می تواند داعیه ی حقیقت دیگری را تجربه کند و برای خود از ممکن شود که نقش کاملی بر عهده بگیرد. (کانرتون، ۱۳۸۵، ص ۱۳۳)

منبع:

Wassim Aloulou and Alain Fayolle (2005) “A CONCEPTUAL APPROACH OF ENTREPRENEURIAL ORIENTATION WITHIN SMALL BUSINESS CONTEXT” Additional contact information Journal of Enterprising Culture (JEC), 2005, vol. 13, issue 01, 21-45

Badri, Masood Abdulla. Davis, Donna. Davis, Donald. (2000). “Operations strategy, environmental uncertainty and performance: A path analytic model of industries in developing countries”. Omega 28(2):155-173

Neshamba, Francis. (2006) “Why Do Some Small Businesses Grow Faster and Become “Successful” While Others Do Not Get Beyond the ‘Foothills’” Journal of African Business 7(1-2):9-30

Rae, D. (2007) Entrepreneurship from Opportunity to Action. Palgrave McMillan, New York

Wiklund, J. and Shepherd, D. (2003) Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses. Strategic Management Journal, 24, 1307-1314

ارسطو(۱۳۸۴). سیاست. ترجمه حمید عنایت. انتشارات علمی و فرهنگی

رحمان سرشت، حسین. مهدي جنیدي جعفري(۱۳۸۷) اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی با میانجیگري تعهدشغلی در زمینه مدیریت پروژه فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت)بهبود و تحول(، سال بیستوهفتم، شماره  ،۸۷ صص ۱۲۷ -۱۴۶

کانرتون، پل.(۱۳۸۵) جامعه شناسی انتقادی. ترجمه حسن چاوشیان. نشر اختران

نوالی، محمود. (۱۳۸۶) اگزیستانسیالیسم و اگزیستانسیالیسم تطبیقی. نشر دانشگاه تبریز.

سینگر، پیتر.(۱۳۸۷). هگل. ترجمه عزت الله فولادوند. نشر طرح نو

[۱] proactiveness

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *