“اعتقاد به خرید!”

حرکت پدیدارشناسانه آگاهی از جایی اغاز می شود که اگاهی از خویشتن و از دیگری خوداگاه ه مثابه هویت های مستقل درکی ندارد.شاید نظرش تنها معطوف به دیگری های غیر اگاه یعنی اشیاست. اگاهی به طور طبیعی در چنین شرایطی هیچ پرسشی  درباره کیستی  وس رشت خویش  ندارد.  و به طریق اولی  از معنای زندگی  با هدف زندگیش نمی پرسد. زیرا وی  هنوز هویت حساس نست این وضع  با ارتقای آگاهی به سطح “خوداگاهی” و توجه وی به من خویش تعبیر می یابد. هگل می گوید: “اکنون در اینجا به خانه خویش وبا “قلمرو بومی” حقیقت وارد می شود. (سفید خوشف ۱۳۹۳)

 

شی شدگی کلیدی ترین مضمون اندیشه س لوکاچ در کتاب مشهور وی “تاریخ و آگاهی طبقاتی” است. یکی از مهم  ترین بخش های کتاب او “شی شدگی و پرولتاریا” نام دارد. در این بحث او مفاهیم مارکس بیگانگی و بت وارگی کالا را با مفهوم عقلانی شدن و بر ادغام کرده و در پس زمینه ای هگلی دریافت خود را از این پدیده ارائه می دهد. به تعبیر یو خود سوژه و آگاهی شان به تدریج و اصل هم ارزی به همه فعالیت ها و روابط انسانی تسری می یابد.(صمیمی، ۱۳۸۵)

 

 

به گمان مارکس، انسان تولید گر  به واسطه نظام سرمایه داری از تولیدات خود بیگانه می شود آن چه که  او بیگانگی می خواند و ویژگی انسان در نظام سرمایه دارانه است، نتیجه ی بیگانگی از محصولات تولید و خود فرایند تولید است که انسان را از هستی نوعی خود و نیز دیگر انسان ها بیگانه می کند آنها به افراید جدا زا هم بدل می شوند. حتی کار کارگر چیزی که تحقق بحث اوستئ  همچون کالا در بازار خرید و فروش می شود. (صمیمی، ۱۳۸۵)

 

اعتقاد به خرید از تواتر و تکرر احساس نیاز به خرید یک کالا رخ می دهد. در تجمل، آگاهی خدشه دار می شود. فرد نمی تواند خرید خود را به عقب بیندازد و میل برتری جویی برای دقایقی در یک مهمانی می تواند وی را ساعت ها آواره بازارهای مختلف کند. در چشم و هم چشمی رایج نزد برخی در یک جامعه، فرد شناخت علمی از آرزوی خود ندارد. بر عکس به “ماندن در ذهن افراد” می اندیشد بدون این که کاری را که فایده اور برای جمع باشد در نظر داشته باشد. اشتباه کردن در این زمینه باعث می شود تا فرد به مرور زمان از چشم بیفتد و نتواند خود را جمع و جور کند و مدام به دنبال تشخص طلبی از طریق تجمل باشد. چیزی با خودش نوعی تشنگی را می آورد. این طوری فرد سرگردان است که میل به برتری جویی خود را که همراه با نوعی تشنگی است چگونه سیراب سازد و در این راه به دیگران نیز آزار می رساند.

منبع:

سفید خوش، میثم.( ۱۳۹۳) .پدیدارشناسی زندگی و معناداری زندگی. حکت و فلسفه . سال دهم شماره اول . ص ۹۲-۷۹

صمیمی، نیلوفر (۱۳۸۵) شی شدگی از لوکاچ تا هابرماس. فصلنامه راهبرد شماره ۴۱ پاییز ۱۳۸۵، صص۲۳۴-۲۲۳

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *