پرسه در کتاب ها

 

 

آشنایی با کتاب عقل در تاریخ هگل-

 آشنایی با کتاب عقل در تاریخ هگل- پی دی اف

 

کشف دیگری همراه با لویناس-مسعود علیا

پی دی اف-کشف دیگری همراه با لویناس- مسعود علیا

 

مارتین هایدگر- مک کواری

هایدگر- جان مک کواری (پی دی اف)

 

پیر بوردیو- ریچارد جنکینز 

پی دی اف- پیر بوردیو- ریچارد جنکینز 

 

فلسفه وجودی-جان مک کواری 

جان مک کواری-فلسفه وجودی- پی دی اف