یادگاری و اصالت

یادگاری

بعضی حرف ها به خوبی در ذهن ادم می ماند. حالا گوینده حرف مهم نیست. مهم پندی است که در درون آن است. این که اصالت چه اهمیتی دارد. سرمایه فرهنگی پایین بعضی باعث دردسر در کار و زندگی آنها شده است. و امروزه ما در جامعه به افرادی برخورد می کنیم که به دلیل پایین بودن اصالت، خودخواهی  خود را نشان می دهند و در نتیجه به دیگران آزار می رسانند. این طوری باعث می شود تا همه از انها فاصله بگیرد و به مرور زمانئ سرمایه اجتماعی آنها نیز پایین می آید. بیسوادی که در  ذهن  بعضی موج می زند باعث می شود تا به عواقب کار های خود فکر نکنند ولی خوب چه می شود کرد باید جلوی آنها ایستاد یا آنها را طرد کرد.

***

اهداف تربیت از دیدگاه ژان ژاک روسو

روسو از در آثار تربیتی ژان ژاک روسو مبین آن است که وی یک هدف غایی و نهایی برای تربیت  و یک سری اهداف .واسطه ای به منظور وصول  به هدف نهایی مطرح نموده است. به طوری که می توان “انطباق و هماهنگی کامل با طبیعت” را به عنوان هدف نهایی در نظر وی استخراج نمود و همچنین می توان اهداف  واسطه ی زیر را نیز به عنوان اهداف تربیتی در موارد  و شئون مختلف تربیتی از آثار روسو استخراج کرد:

   • صحت و قوت جسمانی :شان جسمانی
   • تعل و تفکر: شان فکری
   • تهذیب و پرورش صفات عالیه اخلاقی: شان اخلاقی
   • عدالت و تساوی و به کار گیری شغل مناسب و مفید: شان اقتصادی
   • روابط اجتماعی صحیح : تعاون و ایثار: شان اجتماعی
   • عشق به میهن و قوانین آن و بار اوردن شهروندان مطلوب شان سیاسی(علوی و شریعتمداری، ۱۳۸۵)

از طرفی استطاعت را هم باید در نظر داشت:

باورهای هوشی به عنوان زیر بنای قضاوت فرد درباره خود، دیگران، و دنیا  نظام های معنایی هستند  که به رفتارهای فرد جهت می دهند و پیش بینی رفتار را امکان پذیر  می سازند. نظریه های ضمنی هوش  یک چارچوب شناختی- اجتماعی  در زمینه انگیزش تحصیلی و باورهای هوشی هستند که چگونگی واکنش، تبیین و تفسیر افراد را به موقعیت های پیشرفت نشان می دهد. به طور کلی دو دسته نظریه هوش شامل نظریه های ذاتی  و نظریه های افزایشی وجود دارد که نظریه های ذاتی هوش را یک ویژگی  ثابت درونی کنترل ناپذیر  اصلاح ناپذیر  و افزایش ناپذیر می دانند و نظریه های افزایشی، هوش را یک ویژگی انعطاف پذیر و کنترل پذیر می دانند که در اثر استفاده زا راهبرد ها  و راهکارهای موفق ف تلاش، پشتکار و کوشش افزایش می یابد. باور هوش ذاتی این دیدگاه را ایجاد می کند  که پیامد های  نامطلوب ناشی از عملکرد نامناسب  و منفی نشان دهنده عدم کفایت هوش است و باور هوش افزایشی این دیدگاه را ایجاد می کند  که عملکرد نامناسب  و منفی نشان دهنده نیاز به ارتقای توانمندی ها است. بر اساس نتایج پژوهش ها به نظر می رسد  که بین نظریه های ضمنی هوش  با بی حوصلگی رابطه معنا وجود دارد. (تیموری و دیگران، ۱۴۰۱)

شاید بتوان با همین امکانات هم بهتر نتیجه گرفت:

نفوذپذیری بصری مطلوب و وجودچشم انداز های حاصل از پنجره کلاس،یک محرک محیطی محسوب می شود که علاوه بر ایجاد جذابیت بصری و جلوگیری از وجود یکنواختی و خستگی ذهنی در کلاس های درس، می تواند کاهش ارتباط با طبیعت را که از عواقب زندگی های امروزی محدود شده در فضاهای داخلی است، تا حد زیادی جبران نماید ساختمان اغلب مدارس امروز ایران کاربری مسکونی داشته و فاقد حیاط، منظره و در برخی موارد پنجره های مشرف به عناصر طبیعی خارجی می باشد. در مواردی که وجود پنجره نیز گزارش شده است، نیز بعلت برداشت های سطحی و غیر علمی، چیدمان کلاس به گونه ای بوده است که پنجره و مناظر احتمالی حاصل از آن در نقطه ای کور واقع گردد و مانع از ایجادمزاحمتدر توجه دانش آموزان و یادگیری آنان باشد.در حالیکهبنظر می رسد، تقویت منظر طبیعی به عنوان مرکز قلب مدرسه به جای توجه صرف به محتوای آموزشی و ساختمان فیزیکی و ایجادارتباط بصری مناسب از طریق چشم اندازهای مطلوب بعنوان یک منبع توجه، نه تنها منجر به حواس پرتی دانش آموزان نمی گردد بلکهمی تواندبه نگهداری توجه و بازسازی تمرکز ذهنی آنان کمک نماید(حیدری و دیگران، ۱۳۹۸)

منبع:

تیموری، امیر. کدیور، پروین. رضازاده بهاران، حمید رضا. (۱۴۰۱).تدوین و معادلات ساختاری بی حوصلگی دانش آموزان بر اساس نظریه های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک شده. جامعه شناسی اموزش و پرورش دوره ۸ شماره ۲ صص ۳۷-۴۶   

حیدری،سولماز. مضطرزاد، حامد، عظمتی، حمیدرضا. ، تقی پور،ملیحه. (۱۳۹۸) “مدل علی نفوذپذیری بصری فضاهای آموزشی بر بازسازی تمرکز ذهنی. روش ها و مدل های روان شناختی”. سال دهم، شماره چهارم. صص ۲۱-۴۰

علویف حمید رضا و شریعتمداری، علی(۱۳۸۵). بررسی تطبیقی آراء تربیتی ژان ژاک روسو و اسلام (اهداف، اصول و روش ها،) مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم .سال سیزدهم. شماره ۲  صص ۳۰-۱

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *