فنای سینماها

سيلور و مکدونل ( )۲۰۰۷در مقالهای به نام «آيا سينماها محکوم به فنا هستند؟» به بررسی وضعيت سينماها در ايالات متحده پرداختهاند. در اين مقاله ديده میشود كه سالنهای سينما در ايالات متحده يك دوره بحرانی را با افزايش پذيرش سالانه مخاطبان ( )% ۳در سال ۲۰۰۶پشتسر گذاشتهاند. سينمای خانگی، تلويزيون، ويدئو، بازیهای رايانهای و … بهعنوان كالاهای جانشين به اين صنعت آسيب وارد میكنند

مطالعه ديگری از عبدالله بيچرانلو به نام «سينمای ايران در تقابل با ويدئو، تلويزيون و ماهواره» در سال ( )۱۳۸۹در اين زمينه وجود دارد كه به بررسی كالای وابسته بهعنوان يکی از عوامل مؤثر در ميزان اقبال مردم به سينما اشاره كرده است. اين مطالعه، وضعيت كاربری رسانه ها و محصولات فرهنگی در كشور و رقابت كنونی سينما با ويدئو، تلويزيون و ماهواره را موردبررسی قرار داده و نشان داده كه در اين رقابت، گرايش مردم ايران به سوی ويدئو، تلويزيون و ماهواره بيشتر است

منبع:

حبيبی سميه، اكبری نعمتاله، مؤذن جمشيدی هما (۱۳۹۶) تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای سینما؛ مطالعه موردی: سینما در شهر زنجان. دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر. سال هفتم شماره ۱۴پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *