دانلود پاورپوینت(جامعه شناسی)

پاورپوینت ها به معنای نظر شخصی نگارنده وب سایت نیستند و صرفا برای “کاوش علمی فضای ایران”  طراحی شده اند. 

پاورپوینت ها(به ترتیب ابتدای نام خانوادگی نویسنده):

 

اباذری-درباره اخراجی ها 

پی دی اف – اباذری-درباره اخراجی ها 

 

اباذری و توکل- درباره استارت آپ ها 

استارت آپ ها- توکل و اباذری(پی دی اف) 

 

اباذری- چپ اسلامی و توسعه لیبرالی 

پی دی اف- اباذری-چپ اسلامی و توسعه لیبرالی 

 

اباذری و سارا شریعتی- تمدن 

 

ابراهیم پور(اعتماد اجتماعی دبیران زن)

 

احمد نیا- جامعه شناسی تجربه زیسته ایدز 

پی دی اف- احمد نیا – جامعه شناسی تجربه زیسته ایدز

 

ادیبی سده- زیمل پرسه زن

ادیبی سده(پی دی اف) 

 

ازکیا- جامعه شناسی توسعه(اصلاح شده) 

ازکیا-پی دی اف- جامعه شناسی توسعه 

 

ازکیا-نظریه های توسعه نیافتگی 

 پی دی اف- ازکیا- نظریه های توسعه نیافتگی

 

ازکیا- عوامل اجتماعی موثر بر قاچاق سوخت 

 پی دی اف- ازکیا- عوامل موثر بر قاچاق سوخت

 

ازکیا- انتظارات زنان جوانان از همسرانشان 

 پی دی اف- ازکیا-انتظارات زنان جوان از همسرانشان

 

ازکیا- گردشگری روستایی و تحقق توسعه روستایی (New)

 پی دی اف- ازکیا- گردشگری روستایی و تحقق توسعه روستایی

 

ازکیا- نقد کتاب زمین و انقلاب در ایران-اصلاحات ارضی (New)

 پی دی اف- ازکیا نقد کتاب زمین و انقلاب در ایران

 

ازکیا-نظام های بهره برداری (New)

پی دی اف ازکیا- نظام های بهره برداری 

 

ازکیا- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی(معرفی کتاب) (New)

پی دی اف- ازکیا- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی 

 

ازکیا- واحدهای کار زراعی و آبیاری در فردیس (New)

 پی دی اف- ازکیا- واحدهای کار زراعی و آبیاری در فردیس

 

استریناتی-نظریه های فرهنگ عامه 

پی دی اف- استریناتی- نظریه های فرهنگ عامه 

 

آقابابایی- بازنمود فردیت در فضای مجازی 

 پی دی اف- آقابابایی-بازنمود فردیت در فضای مجازی

 

عقب ماندگی و توسعه در ایران- آزاد ارمکی 

پی دی اف- عقب ماندگی و توسعه در ایران- آزاد ارمکی 

 

آزاد ارمکی-پیکربندی نهادی 

پی دی اف-آزاد ارمکی – پیکر بندی نهادی 

 

آزاد ارمکی-ضرب المثل های لری 

 پی دی اف – ضرب المثلهای لری- آزاد ارمکی

 

آزاد ارمکی- کاتوزیان و فوران 

پی دی اف- آزاد ارمکی-کاتوزیان و فوران 

 

آزاد ارمکی- نظریه وابستگی

 پی دی اف- آزاد ارمکی- نظریه وابستگی

 

آزاد ارمکی- پارادایم و جامعه شناسی

 پی دی اف-آزاد ارمکی- پارادایم و جامعه شناسی

 

آزاد ارمکی- تلویزیون ابزار توسعه یا نمادسازی 

پی دی اف- آزاد ارمکی ابزار توسعه یا نمادسازی 

 

نادر افقی – چخوف- هنر درک زمانه 

پی دی اف- نادر افقی- چخوف- هنر درک زمانه 

 

انتظاری و افجه- الگوی رفتار اشتراک دانش (ویرایش اول)

پی دی اف- انتظاری و افجه- الگوی رفتار اشتراک دانش (ویرایش اول)

 

بارت- برج ایفل- ترجمه اباذری- ارغنون 

پی دی اف- بارت- برج ایفل- ترجمه اباذری 

 

تاریخ و نظریه اجتماعی- پیتر برک-جمشیدیها 

پی دی اف- تاریخ و نظریه اجتماعی- پل برک- جمشیدی ها 

 

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 

پی دی اف- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 

 

پناهی- دموکراسی

دموکراسی-پناهی-(پی دی اف) 

 

پناهی-توسعه فرهنگی 

توسعه-پناهی-(پی دی اف) 

 

پناهی-ساختار خانواده در زمان ماد ها 

پی دی اف- پناهی-ساختار خانواده در زمان مادها 

 

پناهی- مصرف اینترنت و روابط همسران

 پی دی اف- پناهی-مصرف اینترنت و روابط همسران

 

پناهی و موحدی- نهاد حکمروایی منطقه ای و محلی

پی دی اف -پناهی و موحدی- نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای 

 

پناهی- پایگاه اقتصادی اجتماعی و سرمایه فرهنگی

 پی دی اف-پناهی- پایگاه اقتصادی اجتماعی و سرمایه فرهنگی

 

پناهی و خانیکی و قانعی راد- بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی

 پی دی اف-پناهی و خانیکی و قانعی راد- بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی

 

پناهی- دگرگونی فرهنگی و نفوذ فرهنگی بیگانه

پی دی اف – پناهی- دگرگونی فرهنگی و نفوذ فرهنگی بیگانه

 

پیران- تصمیم گیری و تصمیم سازی زنان 

پیران- تصمیم سازی و تصمیم گیری زنان(پی دی اف) 

 

پیران- بررسی سند کپنهاک 

پرویز پیران- بررسی سند کپنهاگ(پی دی اف) 

 

پیران-فرهنگ شهری 

فرهنگ شهری- پرویز پیران(پی دی اف) 

 

پیران- گفت و گو- هویت ملی 

پی دی اف-پیران- گفت و گو- هویت ملی(قسمت اول) 

 

پیران-گفت و گو- بورژوازی ملی و هویت ایرانی 

 

پیران- مدیریت مصائب جمعی

پی دی اف-پیران- مدیریت مصائب جمعی 

 

پیران- نهاد های اجتماعی و مدیریت محلات

پی دی اف- پیران- نهاد های اجتماعی و مدیریت محلات 

 

پیران- اسکان غیر رسمی

پی دی اف- پیران- اسکان غیر رسمی 

 

پیران- تحولات پایان قرن بیستم- قسمت اول

پی دی اف- پیران- تحولات پایان قرن بیستم- قسمت اول 

 

پیران- تحولات پایان قرن بیستم- قسمت دوم

تحولات پایانی قرن بیستم- پیران-قسمت دوم 

 

پِیران- برنامه ریزی و آینده- ترجمه 

پی دی اف- پیران- برنامه ریزی و اینده- ترجمه 

 

پرویز پیران- الگوهای جذب مغول، صفویه قاجاریه

 پی دی اف-پیران- الگوهای جذب مغول صفویه قاجاریه

 

پیران راه دشوار توسعه(ترجمه) (New)

پی دی اف-پیران راه دشوار توسعه 

 

پیران- آلونک نشینی در سنگاپور(ترجمه) (New)

پی دی اف- پیران- الونک نشینی در سنگاپور 

 

پیران- آلونک نشینی در تهران (New)

پی دی اف-پیران- آلونک نشینی در تهران 

 

پیران-سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد(ترجمه) (New)

پی دی اف- پیران- سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد 

 

پیران- شهرنشینی شتابان و ناهمگون (New)

پی دی اف- پیران شهرنشینی شتابان و ناهمگون 

 

پیران- صنعت زدایی و صنعتی شدن مجدد در خاورمیانه (New)

پی دی اف- پیران صنعت زدایی و صنعتی شدن مجدد خاورمیانه 

 

توسلی- فرصت های آموزش عالی در ایران

فرصت های آموزش عالی توسلی(پی دی اف) 

 

توسلی-وظایف مدرسه (ویرایش جدید)

پی دی اف- توسلی-وظایف مدرسه (ویرایش جدید)

 

توسلی – اخلاق کار و جنسیت 

پی دی اف- اخلاق کار و جنسیت- توسلی 

 

توسلی – جامعه شناسی شهر (ویرایش جدید)

پی دی اف- جامعه شناسی شهر- توسلی (ویرایش جدید)

 

توسلی- جامعه شناسی کار و شغلی- (اصلاح شده)

پی دی اف- جامعه شناسی کار و شغل- توسلی-(اصلاح شده) 

 

توسلی- ساخت گرایی 

 

پیدایش نظریه های جامعه شناسی- جمشیدیها 

پی دی اف- پیدایش نظریه های جامعه شناسی– جمشیدیها

 

حسین زاده-فرهنگ دموکراتیک در شعر مشروطه 

 پی دی اف- فرهنگ دموکراتیک در شعر مشروطه

 

ذکایی- فضای مجازی 

ذکایی- فضای مجازی- (پی دی اف) 

 

ذکایی-دیاسپورا 

ذکایی-دیاسپورا-(پی دی اف) 

 

ذکایی- بیگانگی تحصیلی 

پی دی اف-ذکایی-ییگانگی تحصیلی 

 

ذکایی- مصرف و سبک زندگی

 پی دی اف- ذکایی مصرف و سبک زندگی

 

ذکایی- امپریالیسم قرهنگی

پی دی اف- ذکایی- امپریالیسم فرهنگی

 

ذکایی- دیگرخواهی و جامعه شناسی

 پی ید اف- ذکایی- دیگرخواهی و جامعه شناسی

 

ذکایی- سیاست های ادغام اجتماعی در اروپا

پی دی اف- ذکایی- سیاست ادغام اجتماعی در اروپا

 

راسخ- مد گرایی جوانان 

 

علی ربانی خوراسگانی- اعتبار در پژوهش کیفی 

 پی دی اف- ربانی خوراسگانی- اعتبار در پژوهش کیفی

 

ربانی خوراسگانی- کارامدی استراتژی تبلیغ در دفاع از انقلاب اسلامی

پی دی اف- ربانی خوراسگانی- کارامدی استراتژی تبلیغ 

 

فرامرز رفیع پور-تغییر ارزش ها در مطبوعات و سینما 

پی دی اف- رفیع پور- تغییر ارزشها در مطبوعات و سینما 

 

روش مشاهده- فرامرز رفیع پور 

پی دی اف- روش مشاهده-رفیع پور 

 

رفیع پور- آفریقای جنوبی 

پی دی اف -رفیع پور -آفریقای جنوبی 

 

ساروخانی -سبک زندگی و سینمای ایران 

پی دی اف-ساروخانی- سبک زندگی و سینمای ایران 

 

ساروخانی- اینستاگرام

پی دی اف- ساروخانی-اینستاگرام 

 

جامعه شناسی خانواده-ساروخانی- (اصلاح شده)

 جامعه شناسی خانواده-پی دی اف- (اصلاح شده)

 

ساروخانی-جامعه شناسی ارتباطات 

پی دی اف- ساروخانی- جامعه شناسی ارتباطات 

 

ساروخانی و ازکیا- رضایتمندی اقتصادی خانواده و جامعه پذیری شهروندی

پی دی اف- ساروخانی و ازکیا- رضایتمندی اقتصادی خانواده و جامعه پذیری شهروندی 

 

ساروخانی- خانواده و جهانی شدن 

پی دی اف- ساروخانی- خانواده و جهانی شدن 

 

ساروخانی و سید میرزایی-جوانان و همزیستی های نوپدید

 پی دی اف-ساروخانی و سید میرزایی- همزیستی های نوپدید

 

سازوخانی و سید میرزایی-اینده پژوهی تامین اجتماعی

 پی دی اف-ساروخانی و سید میرزایی- اینده پژوهی تامین اجتماعی

 

ساروخانی- فاصله بین نسلی دانش اموزان و تعارض با نظام ارزشی شهری

پی دی اف-ساروخانی فاصله بین نسلی دانش آموزان و تعارض با نظام ارزشی  

 

سرایی و پناهی- دولت ملت های جدید

پی دی اف- سرایی و پناهی- دولت ملت های جدید

 

سیدمن- بخش کلاسیک ها(وبر، دورکیم، مارکس، کنت) 

پی دی اف سیدمن کلاسیک ها(وبر، کنت، مارکس و دورکیم) 

 

کشاکش آراء در جامعه شناسی -سیدمن- بخش مدرن ها 

پی دی اف- سیدمن- مدرن ها 

 

جامعه شناسی شهری- شارع پور 

پی دی اف- جامعه شناسی شهری- شارع پور 

 

شالچی-زمینه نهادی نگرانی

فایل پی دی اف شالچی- زمینه نگرانی 

 

شالچی- سبک زندگی جوانان و کافی شاپ 

شالچی-جوانان و کافی شاپ(پی دی اف) 

 

شهابی- تعلق به خرده فرهنگ جوانان در شهر تهران (New)

 پی دی اف- شهابی- تعلق به خرده فرهنگ جوانان در تهران

 

شهابی- انگیزه های استفاده از ویدئو در میان جوانان (New)

پی دی اف- شهابی- انگیزه های استفاده از ویدئو در میان جوانان 

 

شهابی- جهانی شدن جوانی (New)

پی دی اف- شهابی- جهانی شدن جوانی 

 

شوتس-پدیدارشناسی- ترجمه اباذری 

 شوتس- چند مفهوم اصلی پدیدارشناسی- ترجمه اباذری

 

صبوری- جامعه شناسی سیاسی 

پی دی اف- جامعه شناسی سیاسی- صبوری 

 

جامعه شناسی سازمان- صبوری- اصلاح شده(ویرایش دوم) 

پی دی اف – جامعه شناسی سازمان- صبوری(اصلاح شده) 

 

صدیق سروستانی- رویکرد نظری هفت گانه (اصلاح شده)

رویکردهای نظری هفت گانه -صدیق سروستانی- پی دی اف (اصلاح شده)

 

هویت دانشجو- صدیق سروستانی 

پی دی اف- هویت دانشجو- صدیق سروستانی 

 

اسیب شناسی اجتماعی- صدیق سروستانی 

پی دی اف- آسیب شناسی اجتماعی- صدیق سروستانی 

 

طالبی- زمینه های فرهنگی کنش اقتصادی 

 پی دی اف-طالبی زمینه های فرهنگی کنش اقتصادی

 

عالی زاد- مدرسه و برساخت سوژگی دانش آموزان 

پی دی اف- عالی زاد- مدرسه و برساخت سورگی دانش اموزان 

 

جامعه شناسی آموزش و پرورش- علی علاقه بند 

پی دی اف- جامعه شناسی آموزش و پرورش- علاقه بند

 

فرهنگی- اعتماد سیاسی و صدا و سیما

پی دی اف- فرهنگی اعتماد سیاسی و صدا و سیما 

 

انسان شناسی ارتباطی ادبیات- فیاض 

پی دی اف- انسان شناسی ارتباطی ادبیات- فیاض 

 

ابراهیم فیاض-سیاست گذاری و برنامه ریزی زبانی 

پی دی اف- فیاض- سیاست گذاری و برنامه ریزی زبانی

 

فیوضات- تحولات بانکداری در ایران

فیوضات – تحولات بانک در ایران(پی دی اف) 

 

ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم-قادری 

قادری-ناسیونالیسم-پی دی اف 

 

قادری- تفاوت مد در پسران و دختران 

قادری-تفاوت مد در بین دختران و پسران(پی دی اف)

 

قادری- سنجش دینداری

قادری- سنجش دینداری- (پی دی اف) 

 

قادری- باز تعریف طب بومی در دوره مدرن 

 قادری- بازتعریف طب بومی در دوره مدرن(پی دی اف)

 

عباس کاظمی- ایدئولوژی مقاومت

 

عباس کاظمی و ربیعی- ضرب آهنگ کاوی فضای شهری تهران

پی دی اف-کاظمی و ربیعی- ضرب اهنگ کاوی فضای شهری تهران 

 

عباس کاظمی و اباذری- زندگی روزمره و مزاکز خرید تهران

 پی دی اف-عباس کاظمی و اباذری- زندگی روزمره و مراکز خرید

 

کاظمی- دلایل تنهازیستی زنان تهرانی 

 پی دی اف – کاظمی- دلایل تنها زیستی زنان تهرانی

 

کباری-فرار دختران و اعتماد اجتماعی 

فایل پی دی اف- کباری- فرار دختران و اعتماد اجتماعی 

 

کچویان- فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر  (New)

پی دی اف- کچویان- فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر 

 

کچویان- تط.ور معنای مفهوم ملت (New)

پی دی اف-کچویان- تطور معنای مفهوم ملت

 

کچویان- معضله یا بحران هویت (New)

 پی دی اف- کچویان- معضله یا بحران هویت

 

کرمی و شالچی- ساخت مجالس مذهبی زنانه

 پی دی اف- کرمی و شالچی-ساخت مجالس مذهبی زنانه

 

پاورپوینت انتظاری و کرمی – سیاست توسعه آموزش عالی 

کرمی و انتظاری- سیاست توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی (پی دی اف)

 

کنعانی- سرمایه فرهنگی سرپرست خانواده

پی دی اف کنعانی- سرمایه فرهنگی سرپرست خانواده 

 

مبانی جامعه شناسی وثوقی- نیک خلق(اصلاح شده) 

پی دی اف- مبانی جامعه شناسی- وثوقی- (اصلاح شده) 

 

کرایب-نظریه اجتماعی مدرن 

پی دی اف-کرایب- نظریه اجتماعی مدرن 

 

بحث در جملات کتاب کرایب(نیمه کاره) 

پی دی اف-بحث در کرایب(نیمه کاره) 

 

لبیبی-رسانه ملی و کنش های زنان

پی دی اف- لبیبی- رسانه ملی و کنش های زنان 

 

محسنی تبریزی- بیگانگی شغلی در بوروکراسی ایران

 پی دی اف- محسنی تبریزی- بیگانگی شغلی در بوروکراسی ایران

 

محسنی تبریزی- بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی 

پی دی اف-محسنی تبریزی- بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی 

 

محسنی تبریزی- آسیب شناسی بیگانگی اجتماعی 

 پی دی اف- محسنی تبریزی-آسیب شناسی بیگانگی اجتماعی

 

محسنی تبریزی فاتالیسم و ناکارآمدی سیاسی 

 پی دی اف-محسنی تبریزی فاتالیسم و ناکارامدی سیاسی

 

مظلوم خراسانی- عوامل اجتماعی اختلالات تغذیه در دانشجویان 

 پی دی اف- مظلوم خراسانی- عوامل اجتماعی اختلالات تغذیه در دانشجویان

 

مظلوم خراسانی- نخبگان علمی و آینده شغلی 

پی دی اف-مظلوم خراسانی- نخبگان علمی و آینده شغلی 

 

مظلوم خراسانی بهروان نوغانی- توانمند سازی مبتنی بر کارآفرینی 

 پی دی اف- مظلوم خراسانی بهروان نوغانی- توانمندی سازی مبتنی بر کارآفرینی

 

فریده ممتاز-قدرت 

پی دی اف- فریده ممتاز- قدرت 

 

فریده ممتاز- بوردیو 

پی دی اف -ممتاز- بوردیو 

 

قریده ممتاز-کج رفتاری دورکیم 

پی دی اف- فریده ممتاز- کج رفتاری دورکیم 

 

نایبی  و آزاد ارمکی- سکولاریسم و تحصیلات عالی 

 پی دی اف-نایبی و آزاد ارمکی – سکولاریسم و تحصیلات عالی

 

نایبی- مسائل اجتماعی و فرهنگی حاشیه نشینی 

 پی دی اف- نایبی- مسائل اجتماعی فرهنگی حاشیه نشینی

 

نایبی- فرهنگ رسانه و نقش سیاست های رسانه ای 

پی دی اف- نایبی- فرهنگ رسانه و نقش سیاست های رسانه ای

 

کیت نش- جامعه شناسی سیاسی معاصر (۱۰ مگا بایت)

پی دی اف- کیت نش- جامعه شناسی سیاسی معاصر 

 

عبدالرضا نواح- قوم عرب واگرایی یا همگرایی 

 پی دی اف-عبدالرضا نواح- قوم عرب واگرایی یا همگرایی

 

ماکس وبر- مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

پی دی اف-وبر- مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

 

بررسی جملات اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری(وبر)

وبر- اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری(پی دی اف) 

 

وثوقی-طبقات قبل انقلاب و بعد انقلاب 

پی دی اف-وثوقی-طبقات 

 

منصور وثوقی- سیاست های توزیع جغرافیایی جمعیت (New)

 پی دی اف منصور وثوقی- سیاست های توزیع جغرافیایی جمعیت

 

وثوقی- روستاییان و مشارکت سیاسی در ایران (New)

 پی دی اف- وثوقی – روستاییان و مشارکت سیاسی در ایران

 

پاورپوینت وصالی- مومنی و ذکایی- دینداری و توفیق اقتصادی

 پی دی اف – وصالی و ذکایی و مومنی- دینداری و توفیق اقتصادی