دانلود پاورپوینت(جامعه شناسی)

پاورپوینت ها به معنای نظر شخصی نگارنده وب سایت نیستند و صرفا برای “کاوش علمی فضای ایران”  طراحی شده اند. 

پاورپوینت ها(به ترتیب ابتدای نام خانوادگی نویسنده):

 

اباذری-درباره اخراجی ها 

پی دی اف – اباذری-درباره اخراجی ها 

 

اباذری و توکل- درباره استارت آپ ها 

استارت آپ ها- توکل و اباذری(پی دی اف) 

 

اباذری- چپ اسلامی و توسعه لیبرالی 

پی دی اف- اباذری-چپ اسلامی و توسعه لیبرالی 

 

اباذری و سارا شریعتی- تمدن 

 

سارا شریعتی- ماکسیم رودونسون (New)

 پی دی اف- سارا شریعتی- ماکسیم رودنسون

 

سارا شریعتی- هانری دروش (New)

پی دی اف – سارا شریعتی- هانری دروش 

 

 سارا شریعتی- احساس مذهبی در عصر حاضر (New)

پی دی اف-سارا شریعتی- اخساس مذهبی در عصر حاضر 

 

ابراهیم پور(اعتماد اجتماعی دبیران زن)

 

احمد نیا- جامعه شناسی تجربه زیسته ایدز 

پی دی اف- احمد نیا – جامعه شناسی تجربه زیسته ایدز

 

ادیبی سده- زیمل پرسه زن

ادیبی سده(پی دی اف) 

 

ازکیا- جامعه شناسی توسعه(اصلاح شده) 

ازکیا-پی دی اف- جامعه شناسی توسعه 

 

ازکیا- دانش بومی استفاده از بلوط در شهرستان ممسنی 

پی دی اف- ازکیا- دانش بومی استفاده از بلوط در شهرستان ممسنی 

 

ازکیا-بهره برداری از زمین 

 

ازکیا-  جنبه های اجتماعی تقسیم و بهره برداری از آب 

 

ازکیا-نظریه های توسعه نیافتگی 

 پی دی اف- ازکیا- نظریه های توسعه نیافتگی

 

ازکیا- عوامل اجتماعی موثر بر قاچاق سوخت 

 پی دی اف- ازکیا- عوامل موثر بر قاچاق سوخت

 

ازکیا- انتظارات زنان جوانان از همسرانشان 

 پی دی اف- ازکیا-انتظارات زنان جوان از همسرانشان

 

ازکیا- گردشگری روستایی و تحقق توسعه روستایی

 پی دی اف- ازکیا- گردشگری روستایی و تحقق توسعه روستایی

 

ازکیا- نقد کتاب زمین و انقلاب در ایران-اصلاحات ارضی 

 پی دی اف- ازکیا نقد کتاب زمین و انقلاب در ایران

 

ازکیا-نظام های بهره برداری 

پی دی اف ازکیا- نظام های بهره برداری 

 

ازکیا- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی(معرفی کتاب) 

پی دی اف- ازکیا- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی 

 

ازکیا- واحدهای کار زراعی و آبیاری در فردیس 

 پی دی اف- ازکیا- واحدهای کار زراعی و آبیاری در فردیس

 

ازکیا- رودخانه های خوزستان 

 

استریناتی-نظریه های فرهنگ عامه 

پی دی اف- استریناتی- نظریه های فرهنگ عامه 

 

آقابابایی- بازنمود فردیت در فضای مجازی 

 پی دی اف- آقابابایی-بازنمود فردیت در فضای مجازی

 

عقب ماندگی و توسعه در ایران- آزاد ارمکی 

پی دی اف- عقب ماندگی و توسعه در ایران- آزاد ارمکی 

نکته ای برای بحث در مقاله توسعه و عقب افتادگی (آزاد ارمکی) 

 

آزاد ارمکی-پیکربندی نهادی 

پی دی اف-آزاد ارمکی – پیکر بندی نهادی 

 

آزاد ارمکی-ضرب المثل های لری 

 پی دی اف – ضرب المثلهای لری- آزاد ارمکی

 

آزاد ارمکی- کاتوزیان و فوران 

پی دی اف- آزاد ارمکی-کاتوزیان و فوران 

 

آزاد ارمکی- نظریه وابستگی

 پی دی اف- آزاد ارمکی- نظریه وابستگی

 

آزاد ارمکی- پارادایم و جامعه شناسی

 پی دی اف-آزاد ارمکی- پارادایم و جامعه شناسی

 

آزاد ارمکی- تلویزیون ابزار توسعه یا نمادسازی 

پی دی اف- آزاد ارمکی ابزار توسعه یا نمادسازی 

 

آزاد ارمکی- بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی 

پی دی اف- آزاد ارمکی- بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی 

 

ازاد ارمکی- تقدیر گرایی فرهنگی 

پی دی اف – آزاد ارمکی- تقدیر گرایی فرهنگی

 

آزاد ارمکی- نگرش ایرانیان نسبت به غرب  

پی دی اف- ازاد ارمکی- نگرش ایرانیان نسبت به غرب 

 

آزاد ارمکی- نیروی مقاومت رفتار الگو 

پی دی اف-آزاد ارمکی نیروی مقاومت، رفتار و الگو 

 

آزاد ارمکی- سنت نوگرایی توسعه

پی دی اف- آزاد ارمکی- سنت، نوگرایی، توسعه 

 

آزاد ارمکی همخانگی- پیدایش شکل های جدید خانواده در تهران 

آزاد ارمکی-پی دی اف- پیدایش شکل های جدید خانواده در تهران 

 

ازاد ارمکی – اختلال در انسجام کارکردی میان نهاد های جامعه 

آزاد ارمکی- اختلال در انسجام 

 

 آزاد ارمکی – سیاست های فرهنگی 

پی دی اف-آزاد ارمکی- سیاست های فرهنگی 

 

آزاد ارمکی- ترجیحات ارزشی دانش آموزان تهرانی 

پی دی اف-آزاد ارمکی- ترجیحات ارزشی دانش آموزان تهرانی
 

آزاد ارمکی فوتبال پارادوکس نوسازی 

 آزاد ارمکی فوتبال پاردوکس نوسازی

 

 آزاد ارمکی- مناسک

 مناسک آزاد ارمکی- پی دی اف-

 

آزاد ارمکی- اوقات فراغت جوانان 

پی دی اف- اوقات فراغت جوانان- آزاد ارمکی

 

نادر افقی – چخوف- هنر درک زمانه 

پی دی اف- نادر افقی- چخوف- هنر درک زمانه 

 

انتظاری و افجه- الگوی رفتار اشتراک دانش (ویرایش اول)

پی دی اف- انتظاری و افجه- الگوی رفتار اشتراک دانش (ویرایش اول)

 

انتظاری- فرزندآوری از دیدگاه غزالی 

 

مصطفی اجتهادی- ساختار قدرت در عهد قاجاریه 

پی دی ف- مصطفی اجتهادی عهد قاجاریه 

 

بارت- برج ایفل- ترجمه اباذری- ارغنون 

پی دی اف- بارت- برج ایفل- ترجمه اباذری 

 

بوستانی- ابعاد اندیشه های فوکو  

 

پرچمی- اعتقاد دانشجویان به لیبرالیسم- علل و پیامدها

 

تاریخ و نظریه اجتماعی- پیتر برک-جمشیدیها 

پی دی اف- تاریخ و نظریه اجتماعی- پل برک- جمشیدی ها 

 

 جمشیدی ها- تجربه زنانه از جنگ 

 

جمشیدی ها-تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

 پی دی اف- تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

 

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 

پی دی اف- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 

 

پناهی- دموکراسی

دموکراسی-پناهی-(پی دی اف) 

 

پناهی-توسعه فرهنگی 

توسعه-پناهی-(پی دی اف) 

 

پناهی-ساختار خانواده در زمان ماد ها 

پی دی اف- پناهی-ساختار خانواده در زمان مادها 

 

پناهی- مصرف اینترنت و روابط همسران

 پی دی اف- پناهی-مصرف اینترنت و روابط همسران

 

پناهی و موحدی- نهاد حکمروایی منطقه ای و محلی

پی دی اف -پناهی و موحدی- نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای 

 

پناهی- پایگاه اقتصادی اجتماعی و سرمایه فرهنگی

 پی دی اف-پناهی- پایگاه اقتصادی اجتماعی و سرمایه فرهنگی

 

پناهی و خانیکی و قانعی راد- بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی

 پی دی اف-پناهی و خانیکی و قانعی راد- بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی

 

پناهی- دگرگونی فرهنگی و نفوذ فرهنگی بیگانه

پی دی اف – پناهی- دگرگونی فرهنگی و نفوذ فرهنگی بیگانه

 

پناهی- دال استبداد 

پی دی اف- پناهی- دال استبداد 

 

پیران- تصمیم گیری و تصمیم سازی زنان 

پیران- تصمیم سازی و تصمیم گیری زنان(پی دی اف) 

 

پیران- بررسی سند کپنهاک 

پرویز پیران- بررسی سند کپنهاگ(پی دی اف) 

 

پیران-فرهنگ شهری 

فرهنگ شهری- پرویز پیران(پی دی اف) 

 

پیران- گفت و گو- هویت ملی 

پی دی اف-پیران- گفت و گو- هویت ملی(قسمت اول) 

 

پیران-گفت و گو- بورژوازی ملی و هویت ایرانی 

 

پیران- مدیریت مصائب جمعی

پی دی اف-پیران- مدیریت مصائب جمعی 

 

پیران- نهاد های اجتماعی و مدیریت محلات

پی دی اف- پیران- نهاد های اجتماعی و مدیریت محلات 

 

پیران- اسکان غیر رسمی

پی دی اف- پیران- اسکان غیر رسمی 

 

پیران- تحولات پایان قرن بیستم- قسمت اول

پی دی اف- پیران- تحولات پایان قرن بیستم- قسمت اول 

 

پیران- تحولات پایان قرن بیستم- قسمت دوم

تحولات پایانی قرن بیستم- پیران-قسمت دوم 

 

پِیران- برنامه ریزی و آینده- ترجمه 

پی دی اف- پیران- برنامه ریزی و اینده- ترجمه 

 

پرویز پیران- الگوهای جذب مغول، صفویه قاجاریه

 پی دی اف-پیران- الگوهای جذب مغول صفویه قاجاریه

 

پیران راه دشوار توسعه(ترجمه) 

پی دی اف-پیران راه دشوار توسعه 

 

پیران- آلونک نشینی در سنگاپور(ترجمه) 

پی دی اف- پیران- الونک نشینی در سنگاپور 

 

پیران- آلونک نشینی در تهران 

پی دی اف-پیران- آلونک نشینی در تهران 

 

پیران-سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد(ترجمه) 

پی دی اف- پیران- سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد 

 

پیران- شهرنشینی شتابان و ناهمگون 

پی دی اف- پیران شهرنشینی شتابان و ناهمگون 

 

پیران- صنعت زدایی و صنعتی شدن مجدد در خاورمیانه 

پی دی اف- پیران صنعت زدایی و صنعتی شدن مجدد خاورمیانه 

 

توسلی- هویت های جمعی 

 

توسلی- جامعه شناسی معرفت عامیانه 

 

توسلی- دورکیم و تقسیم اجتماعی(نقد کتاب) 

پی دی اف-توسلی- دورکیم و تقسیم اجتماعی(نقد کتاب)

 

توسلی- فرصت های آموزش عالی در ایران

فرصت های آموزش عالی توسلی(پی دی اف) 

 

توسلی-وظایف مدرسه (ویرایش جدید)

پی دی اف- توسلی-وظایف مدرسه (ویرایش جدید)

 

توسلی – اخلاق کار و جنسیت 

پی دی اف- اخلاق کار و جنسیت- توسلی 

 

توسلی – جامعه شناسی شهر (ویرایش جدید)

پی دی اف- جامعه شناسی شهر- توسلی (ویرایش جدید)

 

توسلی- جامعه شناسی کار و شغلی- (اصلاح شده)

پی دی اف- جامعه شناسی کار و شغل- توسلی-(اصلاح شده) 

 

توسلی- ساخت گرایی 

 

توسلی- دورکیم و تقسیم اجتماعی(نقد کتاب) 

پی دی اف- توسلی و تقسیم اجتماعی(نقد کتاب)

 

 توسلی- بوردیو و فضای منازعه آمیز اجتماعی (New)

پی دی اف- توسلی- بوردیو و فضای منازعه آمیز اجتماعی 

 

توسلی- جامعه شناسی دولت مدرن (New)

پی دی اف- توسلی – جامعه شناسی دولت مدرن 

 

توسلی- سرمایه اجتماعی در شبکه مجازی (New)

شبکه مجازی- توسلی(پی دی اف) 

 

توسلی- ضرورت دستیابی به دولت مدرن (New)

پی دی اف- توسلی ضرورت دستیابی به دولت مدرن 

 

ثلاثی- زبان و اسطوره کاسیرر(ترجمه) (New)

پی دی اف- ثلاثی- زبان و اسطوره کاسیرر(ترجمه) 

 

ثلاثی- ابزارها و ذهن ها و ماشین ها (New)

پی دی اف- ثلاثی- ابزارها و ذهن ها و ماشین ها 

 

ثلاثی- مردم نگاری (New)

ثلاثی- پی دی اف- مردم نگاری 

 

پیدایش نظریه های جامعه شناسی- جمشیدیها 

پی دی اف- پیدایش نظریه های جامعه شناسی– جمشیدیها

 

توکل پارارمترهای فرعی و انتقال تکنولوژی 

پی دی اف- توکل – پارامترهای فرعی و انتقال تکنولوژی 

 

توکل- شکاف نسلی 

پی دی اف- توکل- شکاف نسلی 

 

توکل- مقاله مطالعات علم و فن آوری

پی دی اف-توکل- مقاله مطالعات علم و فن آوری 

 

 توکل- جامعه 

 توکل جامعه- پی دی اف

 

محمد توکل- پارامترهای قومی  و محتوای انتقال تکنولوژی

محمد توکل – پارامترهای قومی و محتوای انتقال تکنولوژی 

 

توکل- کاربرد نظریه گفتمان در جامعه شناسی معرفت

توکل- نظریه گفتمان در جامعه شناسی معرفت 

 

جوادی یگانه- سواد تاریخی 

پی دی اف- جوادی یگانه- سواد تاریخی 

 

جوادی یگانه- هنجارهای اخلاق علمی بین دانشجویان 

 

حسین زاده-فرهنگ دموکراتیک در شعر مشروطه 

 پی دی اف- فرهنگ دموکراتیک در شعر مشروطه

 

حاجی زاده- آلودگی هوا در میبد 

 

ذکایی- فضای مجازی 

ذکایی- فضای مجازی- (پی دی اف) 

 

ذکایی-دیاسپورا 

ذکایی-دیاسپورا-(پی دی اف) 

 

ذکایی- بیگانگی تحصیلی 

پی دی اف-ذکایی-ییگانگی تحصیلی 

 

ذکایی- مصرف و سبک زندگی

 پی دی اف- ذکایی مصرف و سبک زندگی

 

ذکایی- امپریالیسم قرهنگی

پی دی اف- ذکایی- امپریالیسم فرهنگی

 

ذکایی- دیگرخواهی و جامعه شناسی

 پی دی اف- ذکایی- دیگرخواهی و جامعه شناسی

 

ذکایی- سیاست های ادغام اجتماعی در اروپا

پی دی اف- ذکایی- سیاست ادغام اجتماعی در اروپا

 

راسخ- مد گرایی جوانان 

 

علی ربانی خوراسگانی- اعتبار در پژوهش کیفی 

 پی دی اف- ربانی خوراسگانی- اعتبار در پژوهش کیفی

 

ربانی خوراسگانی- کارامدی استراتژی تبلیغ در دفاع از انقلاب اسلامی

پی دی اف- ربانی خوراسگانی- کارامدی استراتژی تبلیغ 

 

فرامرز رفیع پور-تغییر ارزش ها در مطبوعات و سینما 

پی دی اف- رفیع پور- تغییر ارزشها در مطبوعات و سینما 

 

روش مشاهده- فرامرز رفیع پور 

پی دی اف- روش مشاهده-رفیع پور 

 

رفیع پور- آفریقای جنوبی 

پی دی اف -رفیع پور -آفریقای جنوبی 

 

ساروخانی -سبک زندگی و سینمای ایران 

پی دی اف-ساروخانی- سبک زندگی و سینمای ایران 

 

ساروخانی- اینستاگرام

پی دی اف- ساروخانی-اینستاگرام 

 

جامعه شناسی خانواده-ساروخانی- (اصلاح شده)

 جامعه شناسی خانواده-پی دی اف- (اصلاح شده)

 

ساروخانی-جامعه شناسی ارتباطات 

پی دی اف- ساروخانی- جامعه شناسی ارتباطات 

 

ساروخانی و ازکیا- رضایتمندی اقتصادی خانواده و جامعه پذیری شهروندی

پی دی اف- ساروخانی و ازکیا- رضایتمندی اقتصادی خانواده و جامعه پذیری شهروندی 

 

ساروخانی- خانواده و جهانی شدن 

پی دی اف- ساروخانی- خانواده و جهانی شدن 

 

ساروخانی و سید میرزایی-جوانان و همزیستی های نوپدید

 پی دی اف-ساروخانی و سید میرزایی- همزیستی های نوپدید

 

سازوخانی و سید میرزایی-اینده پژوهی تامین اجتماعی

 پی دی اف-ساروخانی و سید میرزایی- اینده پژوهی تامین اجتماعی

 

ساروخانی- فاصله بین نسلی دانش اموزان و تعارض با نظام ارزشی شهری

پی دی اف-ساروخانی فاصله بین نسلی دانش آموزان و تعارض با نظام ارزشی  

 

ساروخانی- مصاحبه 

پی دی اف-ساروخانی- مصاحبه

 

سرایی و پناهی- دولت ملت های جدید

پی دی اف- سرایی و پناهی- دولت ملت های جدید

 

سیدمن- بخش کلاسیک ها(وبر، دورکیم، مارکس، کنت) 

پی دی اف سیدمن کلاسیک ها(وبر، کنت، مارکس و دورکیم) 

 

کشاکش آراء در جامعه شناسی -سیدمن- بخش مدرن ها 

پی دی اف- سیدمن- مدرن ها 

 

جامعه شناسی شهری- شارع پور 

پی دی اف- جامعه شناسی شهری- شارع پور 

 

شالچی-زمینه نهادی نگرانی

فایل پی دی اف شالچی- زمینه نگرانی 

 

شالچی- سبک زندگی جوانان و کافی شاپ 

شالچی-جوانان و کافی شاپ(پی دی اف) 

 

شالچی- استفاده از فضای مجازی و روابط عاطفی زوجین 

پی دی اف شالچی-استفاده فضای مجازی بر روابط عاطفی زوجین

 

شالچی گرایش های فرهنگی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی 

پی دی اف- شالچی- گرایش های فرهنگی و غیر فرهنگی 

 

شالچی- نکات در مورد تجربه زیسته تعلیق اقتصادی 

 

شالچی- نظام وظیفه و ملت سازی در پهلوی اول 

پی دی اف- شالچی – نظام وظیفه و ملت سازی در پهلوی 

 

 

شهابی- تعلق به خرده فرهنگ جوانان در شهر تهران 

 پی دی اف- شهابی- تعلق به خرده فرهنگ جوانان در تهران

 

شهابی- انگیزه های استفاده از ویدئو در میان جوانان 

پی دی اف- شهابی- انگیزه های استفاده از ویدئو در میان جوانان 

 

شهابی- جهانی شدن جوانی 

پی دی اف- شهابی- جهانی شدن جوانی 

 

شوتس-پدیدارشناسی- ترجمه اباذری 

 شوتس- چند مفهوم اصلی پدیدارشناسی- ترجمه اباذری

 

صادقی عمرو آبادی عوامل موثر مشارکت اقتصادی- 

 

صبوری- جامعه شناسی سیاسی 

پی دی اف- جامعه شناسی سیاسی- صبوری 

 

جامعه شناسی سازمان- صبوری- اصلاح شده(ویرایش دوم) 

پی دی اف – جامعه شناسی سازمان- صبوری(اصلاح شده) 

 

صدیق سروستانی- رویکرد نظری هفت گانه (اصلاح شده)

رویکردهای نظری هفت گانه -صدیق سروستانی- پی دی اف (اصلاح شده)

 

هویت دانشجو- صدیق سروستانی 

پی دی اف- هویت دانشجو- صدیق سروستانی 

 

اسیب شناسی اجتماعی- صدیق سروستانی 

پی دی اف- آسیب شناسی اجتماعی- صدیق سروستانی 

 

طالبی- زمینه های فرهنگی کنش اقتصادی 

 پی دی اف-طالبی زمینه های فرهنگی کنش اقتصادی

 

عالی زاد- مدرسه و برساخت سوژگی دانش آموزان 

پی دی اف- عالی زاد- مدرسه و برساخت سورگی دانش اموزان 

 

عالی زاد- ضرورت ها و الزام های دانشی در مساله یابی 

پی دی اف-عالی زاد- ضرورت ها و الزام های دانشی در مساله یابی 

 

جامعه شناسی آموزش و پرورش- علی علاقه بند 

پی دی اف- جامعه شناسی آموزش و پرورش- علاقه بند

 

فاتحی- معرفت علمی 

 

ژولین فروند- کتاب جامعه ماکس وبر   (ویرایش اول)

 

فرهنگی- اعتماد سیاسی و صدا و سیما

پی دی اف- فرهنگی اعتماد سیاسی و صدا و سیما 

 

انسان شناسی ارتباطی ادبیات- فیاض 

پی دی اف- انسان شناسی ارتباطی ادبیات- فیاض 

 

ابراهیم فیاض-سیاست گذاری و برنامه ریزی زبانی 

پی دی اف- فیاض- سیاست گذاری و برنامه ریزی زبانی

 

فیوضات- نگاهی گذرا به صنایع دستی 

پی دی اف- فیوضات- نگاهی گذرا به صنایع دستی

 

فیوضات- تحولات بانکداری در ایران

فیوضات – تحولات بانک در ایران(پی دی اف) 

 

فیوضات- تشکل های صنعتی و اخلاق کاری 

پی دی اف- فیوضات- تشکل های صنعتی و اخلاق کاری 

 

فیوضات- پیدایش و زوال کارگاهی های پیشه وری- قسمت دوم 

 

فیوضات- دولت و تشکل های مردمی 

پی دی اف- فیوضات- دولت و تشکل های مردمی 

 

فیوضات- تداوم مشاغل غیر مولد در ایران 

پی دی اف- فیوضات تداوم مشاغل غیر مولد در ایران 

 

ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم-قادری 

قادری-ناسیونالیسم-پی دی اف 

 

قادری- تفاوت مد در پسران و دختران 

قادری-تفاوت مد در بین دختران و پسران(پی دی اف)

 

قادری- سنجش دینداری

قادری- سنجش دینداری- (پی دی اف) 

 

قادری- باز تعریف طب بومی در دوره مدرن 

 قادری- بازتعریف طب بومی در دوره مدرن(پی دی اف)

 

عباس کاظمی- ایدئولوژی مقاومت

 

عباس کاظمی و ربیعی- ضرب آهنگ کاوی فضای شهری تهران

پی دی اف-کاظمی و ربیعی- ضرب اهنگ کاوی فضای شهری تهران 

 

عباس کاظمی و اباذری- زندگی روزمره و مزاکز خرید تهران

 پی دی اف-عباس کاظمی و اباذری- زندگی روزمره و مراکز خرید

 

کاظمی- دلایل تنهازیستی زنان تهرانی 

 پی دی اف – کاظمی- دلایل تنها زیستی زنان تهرانی

 

کاظمی- بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی 

پی دی اف- کاظمی- بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی 

 

کباری-فرار دختران و اعتماد اجتماعی 

فایل پی دی اف- کباری- فرار دختران و اعتماد اجتماعی 

 

کتبی- علوم اجتماعی ما و پژوهش میان رشته ای 

پی دی اف- کتبی- علوم اجتماعی ما و پژوهش میان رشته ای 

 

کتبی-روش های تحقیقی غرب و روان شناسی اجتماعی ایران (New)

پی دی اف – کتبی- روش های تحقیق در غرب 

 

کتبی- مشاهده حین مشارکت (New)

پی دی اف- کتبی- مشاهده حین مشارکت 

 

مرتضی کتبی- بازتاب پیام های خانواده و مدرسه و تلویزیون (New)

پی دی اف- کتبی – بازتاب های پیام های خانواده و تلویزیون و مدرسه 

 

کتبی-بررسی کتاب- ساخت های خانواده (New)

پی دی اف-مرتضی کتبی- بررسی کتاب ساخت های خانواده 

 

کتبی- معرفی کتاب دریوزگان (New)

پی دی اف-کتبی-معرفی کتاب دریوزگان 

 

 کتبی- زندگی و میراث فکری چهار نظریه پرداز (New)

پی دی اف- کتبی- زندگی و میراث فکری چهار نظریه پرداز 

 

کتبی- جایگاه دروغ و الگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی ما (New)

پی دی اف- کتبی- جایگاه دروغ و الگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی ما 

 

کچویان- فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر  

پی دی اف- کچویان- فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر 

 

کچویان- تط.ور معنای مفهوم ملت 

پی دی اف-کچویان- تطور معنای مفهوم ملت

 

کچویان- معضله یا بحران هویت 

 پی دی اف- کچویان- معضله یا بحران هویت

 

کرمی تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکرد به مسائل زنان و خانواده  (ویرایش اول)

 

کرمی و شالچی- ساخت مجالس مذهبی زنانه

 پی دی اف- کرمی و شالچی-ساخت مجالس مذهبی زنانه

 

پاورپوینت انتظاری و کرمی – سیاست توسعه آموزش عالی 

کرمی و انتظاری- سیاست توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی (پی دی اف)

 

کرمی- تبعیض مثبت در اسناد سیاست گذاری 

پی دی اف-کرمی- تبعیض مثبت در اسناد سیاستگذاری 

 

کرمی- الگوی تقسیم جنسیتی نقش ها 

 

کنعانی- سرمایه فرهنگی سرپرست خانواده

پی دی اف کنعانی- سرمایه فرهنگی سرپرست خانواده 

 

مبانی جامعه شناسی وثوقی- نیک خلق(اصلاح شده) 

پی دی اف- مبانی جامعه شناسی- وثوقی- (اصلاح شده) 

 

کرایب-نظریه اجتماعی مدرن 

پی دی اف-کرایب- نظریه اجتماعی مدرن 

 

بحث در جملات کتاب کرایب(نیمه کاره) 

پی دی اف-بحث در کرایب(نیمه کاره) 

 

لبیبی-رسانه ملی و کنش های زنان

پی دی اف- لبیبی- رسانه ملی و کنش های زنان 

 

لهسایی زاده- مدیریت روستایی در ایران معاصر (New)

پی دی اف- لهسایی زاده- مدیریت روستایی در ایران معاصر 

 

لهسایی زاده-قشربندی و نابرابری اجتماعی در استان فارس (New)

پی دی اف- لهسایی زاده- قشربندی در استان فارس 

 

لهسایی زاده- رضایتمندی شغلی و عوامل آن (New)

پی دی اف-لهسایی زاده- رضایتمندی شغلی و عوامل مختلف 

 

لهسایی زاده- قشربندی در استان فارس (New)

پی دی اف- لهسایی زاده قشربندی و نابرابری در استان فارس 

 

 لهسایی زاده- نظریه های جدید در مکتب تضاد (New)

لهسایی زاده- پی دی اف- نظریه مکتب تضاد 

 

لهسایی زاده- عوامل کار کودکان (New)

پی دی اف- لهسایی زاده عوامل تعیین کننده کار کودکان 

 

لهسایی زاده- جهت گیری مذهبی و سلامت روانی مهاجران (New)

پی دی اف- لهسایی زاده- جهت گیری مذهبی و سلامت روانی مهاجران 

 

محسنی تبریزی- بیگانگی شغلی در بوروکراسی ایران

 پی دی اف- محسنی تبریزی- بیگانگی شغلی در بوروکراسی ایران

 

محسنی تبریزی- بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی 

پی دی اف-محسنی تبریزی- بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی 

 

محسنی تبریزی- آسیب شناسی بیگانگی اجتماعی 

 پی دی اف- محسنی تبریزی-آسیب شناسی بیگانگی اجتماعی

 

محسنی تبریزی فاتالیسم و ناکارآمدی سیاسی 

 پی دی اف-محسنی تبریزی فاتالیسم و ناکارامدی سیاسی

 

مظلوم خراسانی- عوامل اجتماعی اختلالات تغذیه در دانشجویان 

 پی دی اف- مظلوم خراسانی- عوامل اجتماعی اختلالات تغذیه در دانشجویان

 

مظلوم خراسانی- نخبگان علمی و آینده شغلی 

پی دی اف-مظلوم خراسانی- نخبگان علمی و آینده شغلی 

 

مظلوم خراسانی بهروان نوغانی- توانمند سازی مبتنی بر کارآفرینی 

 پی دی اف- مظلوم خراسانی بهروان نوغانی- توانمندی سازی مبتنی بر کارآفرینی

 

فریده ممتاز-قدرت 

پی دی اف- فریده ممتاز- قدرت 

 

فریده ممتاز- بوردیو 

پی دی اف -ممتاز- بوردیو 

 

قریده ممتاز-کج رفتاری دورکیم 

پی دی اف- فریده ممتاز- کج رفتاری دورکیم 

 

نایبی  و آزاد ارمکی- سکولاریسم و تحصیلات عالی 

 پی دی اف-نایبی و آزاد ارمکی – سکولاریسم و تحصیلات عالی

 

نایبی- مسائل اجتماعی و فرهنگی حاشیه نشینی 

 پی دی اف- نایبی- مسائل اجتماعی فرهنگی حاشیه نشینی

 

نایبی- فرهنگ رسانه و نقش سیاست های رسانه ای 

پی دی اف- نایبی- فرهنگ رسانه و نقش سیاست های رسانه ای

 

کیت نش- جامعه شناسی سیاسی معاصر (۱۰ مگا بایت)

پی دی اف- کیت نش- جامعه شناسی سیاسی معاصر 

 

عبدالرضا نواح- قوم عرب واگرایی یا همگرایی 

 پی دی اف-عبدالرضا نواح- قوم عرب واگرایی یا همگرایی

 

وحیدا و کلانتری و فاتحی- سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی دانشجویان 

 پی دی اف- وحیدا و کلانتری و فاتحی- سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی در دانشجویان

 

وحیدا- اولین سفر ناصرالدین شاه

پی دی اف- وحیدا- گزارشی از اولین سفر ناصرالدین شاه 

 

ماکس وبر- مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

پی دی اف-وبر- مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

 

بررسی جملات اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری(وبر)

وبر- اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری(پی دی اف) 

 

وثوقی-طبقات قبل انقلاب و بعد انقلاب 

پی دی اف-وثوقی-طبقات 

 

منصور وثوقی- سیاست های توزیع جغرافیایی جمعیت

 پی دی اف منصور وثوقی- سیاست های توزیع جغرافیایی جمعیت

 

وثوقی- روستاییان و مشارکت سیاسی در ایران 

 پی دی اف- وثوقی – روستاییان و مشارکت سیاسی در ایران

 

وثوقی – پیامد های تاخیر در سن ازدواج در بین مردان 

پی دی اف- وثوقی- پیامدهای تاخیر در سن ازدواج بین مردان  

 

منصور وثوقی-گرایشات سیاسی اصلاح طلبی و اصول گرایی و سرمایه اجتماعی 

 پی دی اف-منصور وثوقی گرایشات سیاسی اصلاح طلبی و اصول گرایی و سرمایه اجتماعی

 

منصور وثوقی- تبارشناسانه معنای پس انداز زنانه 

پی دی اف- منصور وثوقی- تبارشناسی معنای پس انداز زنانه 

 

وثوقی- تضادهای اجتماعی عامل دگرگونی 

پی دی اف- وثوقی- تضادهای اجتماعی عامل دگرگونی 

 

وثوقی- تقد کتاب جامعه شناسی روستایی ازکیا و نیک خلق 

پی دی اف-وثوقی نقد کتاب جامعه شناسی مسائل روستایی 

 

وثوقی- الگوهای پارادایمی سیاست تولید محور 

 پی دی اف- وثوقی الگوهای پارادایمی سیاست تولید محور

 

وثوقی- مساله روش در جامعه شناسی 

پی دی اف- وثوقی- مساله روش در جامعه شناسی 

 

وثوقی مهرآیین- تحول مفهوم سوژه 

 پی دی اف وثوقی مهر آیین تحول مفهوم سوژه

 

وثوقی- تغییرات نظری در نظریات جمعیت شناسی 

 پی دی اف- وثوقی- تغییرات نظری در نظریات جمعیت شناسی

 

وثوقی- نگرش والدین به روابط میان نوجوانان دختر و پسر 

وثوقی پی دی اف -مقاله نگرش والدین به روابط میان نوجوانان دختر و پسر 

 

وثوقی- تمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی 

 پی دی اف- وثوقی-تمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچگی اراضی

 

وثوقی- افزایش اعتماد اجتماعی در مدیریت شهری 

پی دی اف- وثوقی افزایش اعتماد اجتماعی در مدیریت شهری 

 

وثوقی- دانش های بومی در برنامه های توسعه روستایی 

 پی دی اف-وثوقی- دانش بومی در برنامه های توسعه روستایی

 

وثوقی- اسملسر و ایدئولوژهای سازماین و جنبش ملی

پی دی اف- وثوقی- اسملسر و ایدئولوژی های سازمانی و جنبش ملی 

 

پاورپوینت وصالی- مومنی و ذکایی- دینداری و توفیق اقتصادی

 پی دی اف – وصالی و ذکایی و مومنی- دینداری و توفیق اقتصادی

 

یوسفی- فشار تعهد اجتماعی 

پی دی اف- یوسفی- فشار هنجار تعهد اجتماعی

 

یوسفی سیمای شهر لیچ

پی دی اف- سیمای شهر لیچ-یوسفی